SUHFinS t DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Hosrterweg kj-c Bankreknr: 13.87.93-867 Nr.; 28 15 augustus 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 17-23 augustus Misdienaars: Jac Classens en Arno Rambags Henk Vollnberg en Jan Janssen Viering van Maria ten Hemelopneming Zaterdag: 19.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw Zondag: 8.00 uur: Petronella Philipsen 10.00 uur: jrd. overl. fam. Jac Geurts-Pouwels Maandag: 7-30 uur: Uit Dankbaarheid (T) Dinsdag: 7.30 uur: Uit dank t.e.v. O.L.Vrouw (K) Woensdag: 7-30 uur: Gezinsmis (int.offeraars) Donderdag: 7-30 uur: Mart. Dinghs-Cox Vrijdag: 7-30 uur: Bijz. Int. 1. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor 2. Vrijdag 15 augustus te Tienraij om 8 uur avondmis, waarna Lichtprocessie. ;^^De dienst wordt verzorgd door Mgr. Gijsen. .^^PZondag a.s. om 3 uur te Tienraij Lof en processie, .MEDEDELINGEN BASISSCHOOL Hoewel de tropische hitte geen aanmoediging was om met volle energie te starten is er toehaal flink aangepakt, De eerste rommelige dagen zijn voorbij. Ieder heeft zijn p laats gevonden zijn boeken en schriften gekregen en het aller nieuwste van de nieuwe klas begint al een beetje gewoon te worden. Dat nieuwe geldt vooral voor klas 1. Daarom eerst enkele mededelingen klas 1 betreffende: Klas 1 V A.s. maandag, 18 augustus om 8 uur is er een ouderavond voor de ouders die 1.1. op klas 1 hebben. Op deze avond, bedoeld als wederzijdse kennismaking, wil ik, (juffr. van de 1ste klas) U graag vertellen hoe de kinderen leren,lezen, rekenen enz. Ook kunt U dan leermiddelen die Uw kinderen gebruiken eens zeer goed bekijken. Hopelijk kunnen die avond veel ouders nog eens in de "1ste klas" zitten. We ver wachten U allen. Aan het begin van dit nieuwe schoollieven is er voor Uw kind elke weekle^sver- rassends. Iets waar het met veel spanning nieuwsgierigheid of soms met angst naar .uitkijkt! Wat gaat het worden op de basisschool?Enig idee hebt U soms wel al, want op de kleuterschool heeft Uwikind al een grote ontwikkeling en vorming gekregen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1