I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg ^3c 3ankreknr13.87.93.867 Nr.: 15 11 april 1975 PAROCHIE-NIEUWS week van 12 Misdienaars Hoogmis: Zaterdag: Zondag: -19 april Jos Duykers en Willy Friezen Wil en Mart Vollenberg 3ennie Wisraans en Arie Seykens 1b.00 uur: Elisabeth Drabbels-van Rhee 8.00 uur: Peter Janssen, Bernardina Emonts en zoon Pierre 10.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw. Onder deze Hoogmis zal de Z.E. Heer Frantzen het H.Vormsel toedienen. De eerste banken in de kerk zijn gereserveerd voor de vormelingen en hun ouders. Maandag: 8.00 uur overl. fam. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uxir jrd. Jan Weijs-Cox Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits Vrijdag: Geen vroegmis 15.00 uur Zilveren huwelijksfeest Vullings-vd.Pas 19.00 uur Tot int. fam. Vollenberg-Philipsen Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Nota: Donderdagavond repetitie kerkelijk gangkoor Brief van pater Jan Weijs Zeer geachte mensen van Castenray, Op de avond voor mijn vertrek nog even een paar regels als afscheid. Ofschoon ik door omstandigheden niet al te veel in Castenray geweest ben tijdens mijn verlof, bewaar ik er toch de prettigste herinneringen aan. Het zou normaal geweest zijn, als ik voor Castenray een vreemde geworden was, maar de hartelijkheid waarmee mijn zilveren Priesterfeest gevierd werd, bewees het tegendeel. Het heeft me goed gedaan te mogen ervaren, dat ik nog behoor tot de gemeenschap van Castenray, waar ik geboren en opgegroeid ben. Nogmaals mijn hartelijke dank voor het mooie feest, voor Uw hartelijk heid en voor Uw grote steun voor mijn werk. Mijn dank aan de dorpsraad die alles organiseerde. Mijn speciale dank aan mijnheer Pastoor, die van zijn persoonlijk bezit me o.a. acht mooie kazuifels gaf. Ik hoop dat Castenray altijd zo eensdezind blijft, als het was op dat feest. sanfifis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1