Cy X// DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 RedaktieadresHorsterweg '+3-c Banreknr: 13.37-93-867 Nr: 13 2ö-maart-1975 PASEN Jezus is uit de dood opgestaan. Het is het vreemdste en wonderlijkste getuige nis dat mensenmonden door de geschiedenis hebhen gedragen. Ook wij hebben het vernomen: We horen het van de kerk, we lezen het rn de Schrift, we vieren er ons paasfeest om. We geloven omdat het ons gezegd is. Maar zouden we het echt kunnen geloven als we het alleen maar wisten van horen zeggen? Jezus zelf laat ons ontdekken dat Hij leeft, niet alleen vroeger, raaar tot op de dag van vandaag. We ontmoeten hem als we tot hem bidden of als we ons met Hem en door Hem richten tot de vader. We herkennen Hem in ons gelovig samenzijn en sterker nog, in-het Brood dat zijn Lichaam dat we met elkaar 7eten. Hem niet, toch openbaart Hij ""N. /zijn aanwezig- we breken: Al zien we heid. Jezus de Ons denken en ons hele leven schapen. We raken vervuld van dichtbij en mensen ver wie ons vreemd zijn, genstaan. Be verrijzenis van de Heer Zalig Paasfeest. Uit de Paasboodschap van de PAROCHIE-NIEUWS: levende Heer, maakt^ ons voelen, anders, andel en wandel, wordt door Hem Her- warme zorg voor mensen voor wie ons lief en 'voor hen zelfs die ons te- geeft ons altijd vreugde. /Bisschoppen van Nederland. Paasweek Misdienaars: Jac Classens en Henk Henk Strijbos en Frank Paaszaterdag:20.00 uur: Paasnacht Zondag: 8.00 uur: Petronella 10.00 uur: Gerard Cre- Deze Hoognife Vollenberg Wei js viering.Ter ere van O.L.Vrouw. Philipsen. mers-Versteggen. wordt gezongen door het Barnes en Herenkoor sanfifis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1