-BE SBEBBS- i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg A3-C Nr: 2 (|Bankreknr: 13.87.93.867 10-01-1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 11-18 .januari. Misdienaars: Bennie Wismans en Arie Seijkens Peter Philipsen en Joh:' Verstegen Hoogmis: Henk Strijbos en Frank Weijs. Feest van de Doop van de Heer. Zaterdag: 19.00 uur: overl. fam. Vullings-Dinghs Zondag: 8.00 uur Ter ere van O.L-Vrouw 10.00 uur jrri. Josephina Seijkens-Collin Maandag: 7.30 uur: overl. fam. Gellings-Verhoeven Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Smits Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (Int. Offeraars) Donderdag: 7.30 uur: Willem Thielen en Lamberdina Weijs. Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. v.Dijk. Zaterdag: IA.30 uur: PI. Huwelijksdienst tot int. van Bruidspaar Thijssen-Jacobs 19.00 uur Hendrik Dinghs. 1. Zaterdagavond en zondag collecte voor Oostpriesterhulp 2. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. 3. Oostpriesterhulp De kapelwagen van Oostpriesterhulp komt dinsdag lA januari a„s. van ÏO'.OO - tot 12.30 uur bij de parochiekerk te Castenraij. U kunt daar naar toe brengen: Kleding-schoeisel-geld en houdbare levensmid delen. A.s. Zaterdag en zondag zal nog de nodige informatie gegeven worden, waarbij dan een offer voor deze hulpactie (Oostpriesterhulp) gevraagd wordt. OOSTPRIESTERHULP Dinsdag lA januari a.s. komt de kapelwagen van de Oostpriesterhulp in Casten raij van 10. 'O tot 12.30 uur. Dan kan men gebruikte kleding en schoeisel en houdbare levensmiddelen daarheen brengen. Or een en ander voor U gemakkelijker te maken zal zaterdagmorgen rond 10.00 uur een rondgang gemaakt worden door Castenraij, om die goederen op te halen. vervolg blz 2

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1