i t -Ir fiflRDE DORPS BLAD VOOR CASTENRAY i t LJ jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg ky-c - Bankreknr: 13.87«93»867 Nr: kk 20-12-197^ KERS TI-: IS - De inhoud van de Kerstboodschap wordlf aangegeven met de woorden: met Jezus ernis gekomen.Dat is wel een mooi/é iets vanzelf- Licht is voor ons zo technis"gezien nooit meer donker de nacht allang dag geworden. Het zo: teken van leven. Waar het nog dat is binnen in ons. Ik denk dat 3). mensen, dat uit bitter ervaring we-j hun leven gehad of hebben het nog s Dat zetniet meer zien:*geen medeme zicht biedt^Geen hoop op geluk en die in de mensen is, is licht geko licht heeft Jezus van Nazareth. Of "God redt" Hijredt niet als wij IJ het maar verder op. "God redt" het bestaan van heel de wereld, het komt goed. Het zal goed komen die het licht, dat is gaan schijn- mensen zijn, die, vanuit een ver gaan met te doen wat gedaan moet en geloog weer doen groeien. Mo- duisternis. In deze geest gaarne een zalige, toegewenst aan alle Parochianen. door de Evangelist Johannes duidelijk van Nazareth is het licht in de duist- uitdrukking maar wat betekent dat??? spreken^* geworden. Voor ons hoeft het te worden. Wat dat betreft is voor ons licht van de dag is voor ons niet meer wel donker kan zijn, duistere nacht, ee heel groot aantal mensen, teveel ten. Teveel mensen hebben tijden in dat het voor hen duister is en nacht, die licht is.-ftGeen toekomst die uit- vrede. Welnu: precies in die duisternis men. Of we het geloven of niet; dat zoals zijn andere naam luidt "God redt" zeggen: Heer ik geloof in U en knapt betekent dat er in ons bestaan en in toch altijd weer gezegd kan worden: zoJang er op de wereld nog mensen zijn, en, wille- aannemen..Zolang er trouwen van Jezus van Nazareth door- worden! !Moge kerstmis dit vertrouwen jge Kerstmis weer licht brengen in de vruchtbare en lichtgevende Kerstmis Pastoor ssHfiis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1