[IE SQEfinS PS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadress Horsterweg 43 c Bankreknrs 13,87.93.86.7 Nr.s 33 4 oktober 1974, VERHEUGD DELEN WIJ U IY1EDE DAT ER IN ONS DORP UJEER EEf GEVORMD ISJ Vorige week u/oonsdag 25 sept, kwamen de afgevaardigden van de verenigingen enz. voor het eerst bijeen. Deze personen vormen nu definitief de Dorpsraad. (Uitge zonderd 2 waarvoor nog andere personen aangewezen moeten worden) Kort gezegd is Uw Dorpsraad; een stel mensen die de belangen van Castenray op een zo breed mogelijk vlak behartigem. Alles wat er in een dorp leeft, leefbaar houden, wat dit dan ook inhoudt. Enkele taken, doelstellingen zijn met namen te noemen, doch vele niet, lüel te noemen zijns -vraagbaak voor verenigingen, samenspel onderling--■feestcomité zijnbeheer van "De Schans"verzorgen van dorpsvergaderingencontacten onderhouden met B, e n UI, contacten onderhouden met andere Dorps on wijkraden via de Rayoncommissie Venray- enquête leefbaarheid uitwerkendorpsaktiviteiten organiseren of stimuleren— spreekbuis zijn namens Castenrayen verder alles wat niet genoemd is namens Dameskoor De loden van de Dorpsraad zijns K.Kloeven-Duykers R.Luyks-Maes Mej. ffl. Dinghs P.O.fflaes H.Pingen M.Kuijpers H.Philipsen L.V.B. Meisjesclub Bejaardenver» Kerkkoor Tuinbouwver» L.L.T.B. CJ.Weijs(voorlopig) namens G,H.3ansscn P.Emonts A.Wismans(voorlopig) P.Poels H.UJillemsen Carnavalsver, Kerkbestuur Stichting Ruiterclub Batavieren Voetbalclub P.Steeghs Studiec.varkensh G.Raaymakers - Notulist-Verslaggever Uit deze namen is een dagelijks bestuur gekozen; n.l. Voorzitter P.Steeghs, Lollebeekweg 16 tel.; 587 Seccetaris P.Poels, Horsterweg 28 tel.; 209 Penningmeesteress Mevr. Klocven, Lollebeekweg 6a Leden; M.Kuijpers Hocsterweg 60 tel,: 376 G.Raaymakers (voorlopig) Horsterweg 43c Het rekeningnummer van de Dorpsraad is; 13 87 93 166 t.n.v. Mevr.Kleeven-Duykers De belangrijke taak van voorzitter heeft Dhr, Steeghs op zich genomen met het uitdrukkelijk verzoek hem te zien namens do gehele Dorpsraad d.w.z, de eventuele kritieken niet aan hem persoonlijk te richten maar aan de hele raad. Bovendien

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1