[IE SBEfUS @nderzoek Xeeft actrkeici 7IS JZJÖTJl DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43-c Nrs 30 Bankreknrs 13.87.93.86.7. 13 september-'74 1ran XVerslag gehouden vergadering 5 september alle besturen van verenigingen. Deze vergadering, die door alle verenigingen bezocht werd, had ten doel te komen tot een overleg orgaan, Dorpsraad en 't afspreken, organiseren van de enquête over dë leefbaarheid. Na een woord van welkom werd door de voorzitter van deze bijeenkomst een kort histo risch overzicht gegeven van de stand van zaken n.a.v. dit te houden onderzoek. Hierin kwam vooral naar voren dat de bevolking zelf, wat bstreft 't beleid, gemeentelijk, mede verantwoordelijkheid voor zichzelf gekregen hebben. De bevolking zelf kan nu meedenken 0V9r het beleid van elk dorp apart. De Rayoncommissie kreeg als opdracht cij fers over de leefbaarheid te verkrijgen, Vandaar dit onderzoek. Noodzakelijk hiervoor was echter dat er in het dorp een Dorpsraad was. De vergadering kwam tot de overtuiging dat Castenray niet achter mag blijven in het beleidsplan dat via deze enquête opgesteld wordt. Nadat de enquête zelf, de vragen enz, doorgenomen waren, stelden zich meteen 11 personen bereid om als enqueteur, enquetrice, op te treden» Afgelopen maandag hebben afeze vrijwilligers hun instructies gekregen. Dit onderzoek staat en valt bij het besluit om tevens een Dorpsraad te organiseren. Na een korte dr'soussie kwam duidelijk de wens om zulk orgaan raar voren. Afge sproken werd urn nike verenioging-sticht Ar.g-bestuur enz. 1 pevtnc/i af te vaardigen. Deze personen (h 13 vormen de Dorpsraad» Bij vertrek heeft ei^d vereniging de taak voor hun een nieuwe af gevaar' i 9 de te sturen. de wens Deze vergadering zag de noodzaak tot het vormen van een Dorpsraad in. Daarom werd ge uit allen hun medewerking te verlenen. 25 sept. a.s. komen de afgevaardigden (bij van Rhee) voor het eerst bijeen. P f HOE UJERKT DE ENQUETE??? z Q<z blz>2. Red* 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1