1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg 43-c Bankreknr: 13.07.93.86.7. Nr. 2b 21 juni 1974 PAROCHIE-N IEUUJS Week van 22—29 juni flisdienaars: 3an en UJillie Vcllenberg 3ac Classens en Hank Vollenberg Peter en Henk Strijbos Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: UJoensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: jrd, Martin Wismans Twaalfde zondag dcor het jaar, 8,00 uur: Ter ere van 0L Vrouw 10,00 uur: Hoogmis waaronder Mgr. L.Meertens het H.Vormsel zal toedienen. Do eerste 6 banken in de kerk zijn gereserveerd voor de vormelingen en hun ouders, 7.30 uur: Overl. Fam. Verhoeven-Houben 7.30 uur: jrd. overl. fam. Verhoeven-Geurts 7.30 uur: Gezinsmis (int, offeraars) 7,30 uur: Fransica Roelofs-Keijzors 7.30 uur: Lei Geurts en Wilhelmina Linders 19,00 uur: Uit dankbaarheid (D.) Dondedagavond repetitie kerkelijk zangkoor. Vanu/ege het aftreden van dhr. Arts is er een vacature ontstaan in het Kerk-school- befetuur. j Deze week tot 29 juni is er gelegenheid tot het stellen van nieuwe kandidaten. Mogen wij daartoe op het volgende attenderen: 1, Een kandidaat wordt voorgedragen door tenminste vijf parochianen. 2, Bij do voordracht wordt een bereidverklaring ingesloten van de kandidaat. 3, Een en ander graag inleveren op de pastorie vóór 29 juni a.s, Het Kerkbestuur. Mededelingen Kleuterschool en Basisschool. Geachte Ouders, De kinderen van de kleuterschool krijgen donderdag 27 juni vakantie. In de kleuterschool hangen nog steeds Een witte muts en oen paar blauwe bretels. Van wie?7"'? Tot de vankantie kunnen deze spullen nog worden opgehaald. Prettigs, - vakantie! M. Bakker sanfiis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1