HE SBEFHIS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redakticadres: Horsterweg 43-c Bankrek.nr,: 13,87,93,86,7, Nr.: 24 15 juni PAROCHIE-NIEUmS lUeek van 15-22 juni Misdienaars: los Duijkers en Peter Philipsen Peter en Henk Strijbos lac en Bennie UJismans Hoogmis Zaterdag Zondag: Maandag: Dinsdag: UJoensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19,00uur: oy^rl, fam, lïlaes-Baten SACRAMENTSDAG 8,00uur: Petronella Philipsen 10,uur: Hendrik Dinghs v.w Z.Nedl, Aannemers Aansluitend aan de hoogmis Sacramentsprocessie, rond de kerk» 7,30uur: overl. fam, Verhoeven-Houben. 7,30uurj overl. fam, Tielen-Smits 7,30uur: Gezinsmis (int.Offeraars) 7.30uur: Dan UJillems 7,3Duur: H.Hart Feest Dosephina Seijkens-Collin 19,00uurjrd. Martin UJismans, Donderdagavond repetitie Kerkelijk, zangkoor. H.GODREN PAUSELI3K ONDERSCHEIDEN. Op de eerste Pinksterdag herdacht de Hr, Gooren het feit dat hij 25 jaar geleden benoemd uierd tot kerkmeester in het kerkbestuur van St,Matthias en tot lid van het schoolbestuur. In de geest van de jubilaris werd dit feest zonder veel uiter lijkheid gevierd. De plechtige hoogmis werd keurig medeverzorgd door het Dames-Herenkoor, Op het einde memoreerde Mijnheer Pastoor de grote verdiensten van de Hr. Gooren op het Kerkelijk gebied. Ook op sociaal vlak heeft de Hr Gooren zijn sporen verdiend. Voor zijn grote inzet ten behoeve van de gemeenschap Castenraij werd aan de ju— bilaris de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia Pontifice" toegekend, welke 1. door zijn echtgenote werd opgespeld. Na de hulde door de Pastoor sprak UJethouder I.Loonen namens het hoofbestuur en de kring van de L.L.T.B. waarderende woorden tot de Hr. Goorenvoor alles wat hij op maatschappa^üjk gebied heeft gedaan. Na het dankwoord van de Hr. Gooren volgde een druk bezochte receptie waar men de jubilaris gelukwenste met deze vierende onderscheiding. Verder werd het feest in de familiekring voortgezet. (Dit "bericht -werd" ons door Lijnheer lastoor ter publicatie toegezonden)

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1