[JE SBEHflS X DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 T RedaktieadresHorsterujeg 43c, Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. Nr. 16. 19 april 1974. PAROCHIE-NIEUUIS: UJeek van 20 - 27 april 1974. misdienaars: Dac en Bennie UJismans, Dos Duykers en Peter Philipsen. Hoogmis: Dac Classens en Henk Vollenberg, Zaterdag: Zondag: maandag: Dinsdag: UJoensdag: Donderdag! Vrijdag: 19.00 uur: overl. fam. Geerets - Loenen. Beloken Pasen. 8.00 uur: Francisca Roelofs - Keijzers. 10.00 uur: tot intentie Veeverzekering H. Brigida. Voor levende en overleden leden, overl. fam, llleys Cox. overl. fam. Cremers - Verstegen. Gezinsmis, 15.00 uur: Plechtige mis bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest Strijbos - v.d. Beuken. Feest v.d. H, lïlarcus. 7.30 uur: overl. fam, Strijbos - Strijbos. 8.00 uur: overl. fam. Geurts - Zanders. 7.30 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: - Donderdagavond 20.00 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. - De Vastenactie in onze parochie heeft opgebracht de mooie som van 1,268,75. Heel hartelijke dank. m. Kuypers - 40 laar Koster. De redaktie kan niet nalaten om nog eens terug te ko men op 't feest van onze koster. Tijdens een zeer mooie dienst in de kerk kreeg hij een Pauselijke onderscheiding voor zijn trouwe werkzaamheden. Langs deze weg, koster, van harte gefeliciteerd daarmee. Alle lof ook voor het zangkoor, we waren al weer bijna vergeten dat zoiets in Cas- tenray nog mogelijk is. Wederom een bewijs dat, als enkele mensen ergens de schou ders onder zetten zelfs klein Casele groot kan zijn. Rest ons nog de koster en echtgenote te bedanken en hun ook een goede bedevaart en prettige vakantie in Lourdes toe te wensen. Denny heeft een broertje gekregen! Hij heet FREEK De gelukkige ouders zijn Dos UJismans marly UJismans-Duykers Castenraij 17 april.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1