HE SBUfUS i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horstermeg 43c, Bankrek.nr,: 13,87.93,86,7, Nr. 11, 15 maart 1974, PAROCHIE-NIEUWS: U/eek van 16 - 23 maart 1974, misdienaars: Dac en Bennie UJismans. 3os Duykers en Peter Philipsen, Hoogmis: Oac Classens en Henk Uollenberg, Derde zondag in de Veertigdagentijd. Zaterdag: 19.00 uur: 3os Willemse. Zondag: 8.00 uur: Francisca Roelofs - Keijsers. 10.0G uur: overl. fam. Steeghs-Litjens-8enckens. maandag: 7.3C uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. Dinsdag: Feest van St. Oozef. 8.00 uur: Hub Frederiks. Woensdag: 8„00 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7.30 uur: bijz. int. Vrijdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouu/, Zaterdag: 19.00 uur: overl. fam. Strijbos-Duijkers. mededeling: 1. Zaterdag en Zondag gelegenheid om het Vastenoffer te offeren, lliilt U bijzonder denken aan onze gezamelijke opboum van de uiereld, 2. Donderdagavond 15^30 uur repetitie kerkelijk zangkoor. STICHTING GEmEENSCHAPSHUIS CASTENRAY: Zaterdag, dus morqer, begint de Stichting met het ophalen van de spulletjes voor de VLOOIENmARKT. De bedoeling is om nu in de Lollebeekmeg langs te komen plus de gehele Horstermeg» De volgende meek mordt dan in de rest van Castenray rondgegaan, (huis aan huis mordt nog bericht gebracht manneer dit precies zal zijn)* Wij hopen op Urn aller medemerking mant U meet, alles mordt duurder tegenmoordig, zelfs de vlooien!i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1