DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. Nr. 10. 8 maart 1973. Samen bouwen - V/astenactie. De Vastentijd vraagt van ons een bezinning op de mens en zijn wereld. Deze tijd legt het accent op iets, waarmee.we als christenen.eigenlijk voortdurend moeten bezig zijn nl. de vernieuwing van de mens, de herschepping van de gemeenschap: de wereld. De bisschoppelijke Vastenactie is hiervan een onderdeel en nodigt ons uit om een an der mens te zijn en de aarde een ander aanschijn te geven. Uie moeten ons bewust wor den dat we samen bouwen aan een goede wereldgemeenschap. De Vastenactie van dit jaar vraagt onze aandacht voor het Opper Volta gebied, Ethiopië en de Sahel-landen, Het is afschuwelijk hoe in die gebieden geleden wordt en wij kunnen daar samen iets aan doen. De bedoeling is om de mensen, die daar wonen door onze steun te helpen- Door onze steun en door ons offer. De waarde van onze steun hangt vooral hiervan af: dat we ons iets ontzeggen, ons van iets onthouden en het geld daarvan beschikbaar stellen voor die landen in Afrika. Deze actig (Pillen wij in onze parochie in twee keer doen, nl. midden vasten en op het einde van de vastentijd. Daarvoor zal achter in de kerk een offerblok geplaatst worden, waarin we ons vastenoffer kunnen deponeren. Uie hopen dat deze actie goed zal slagen en dat er een royale bijdrage zal worden ge leverd door onze gemeenschap. Over het algemeen kunnen we zeggen dat wij hst goed hebben en van een welvaart ge nieten. Laten we door de vastenactie samen bouwen aan een wereld, zodat ook onae medemensen over de wereld, en met name in Afrika, het ook wat beter zullen hebben door onze steun en ons offer. Bij voorbaat reeds dank voor Uw gaven. Zo wordt de vastentijd vruchtbaar. Uw Pastoor. UJeek van 9-16 maart 1974, misdienaars: Dan en UJillie Vollenberg. Dac Classens en Henk Vollenber. Hoogmis: Peter en Henk Philijgsen. Tweede zondag in de vastentijd. 19.00 uur: uit dankbaarheid (P.) 8.00 uur: Pierre Danssen. 10.00 uur: overl. fam. Rambags - Kuypers. 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: Dosephina Seykens - Collin. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uur: ter ere van 0.L,Vrouw. geen vroegmis. ..«.Hendriks Heidens, 14.00 uur: Plechtige Huwelijksdienst tot int, van het bruidspaar... Zaterdag Zondag: fflaandag: Dinsdag: llloensdag: Donderdag: Vrijdag: lie sBünras

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1