-DE SSHflflS- fj DORPS BLAD VOOR CASTENRAY ^oargan5pir3^^^copin>innei^foo^woen$da^i^^ui^»/EEi(BU^^^^^^^ RedaktieadresHorsterweg 43c. Nr. 5. Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. 1 februari 1974. PAROCHIE-N IEUIDS Week van 2-9 februari 1974. Misdienaars: 3an en UJillie Vollenberg. 3ac Classens en Henk Vollenberg. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zaterdag 19.00 uur: mnd. Martin Emonts. Na deze dienst gelegenheid om de Blasiuszegen Zondag: 8.00 uur: Bijz. int. (A.). 10.00 uur: overl. fam. Classens - Rongen. Ook na de dieneten Blasiuszegen. Maandag: 7.30 uur overl. fam. Verhoeven - Houben. Dinsdag 8.00 uur Dosephina Seykens - Collin. Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 7.30 uur Petronella Philipsen. Vrijdag: 8.00 uur ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). Zaterdag: 19.00 uur: overl. fam. v. Dijck-Strijbos Klededelinq: 1. Zaterdag en zondag bijzonder aanbevolen collecte voor onze eigen kerk. Eerste zondag van de maand. 2. Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. Gezinsbijdrage 19 7 4: Dezer dagen zullen de leden van de kerkelijke financiële com missie uieer bij U aanbellen voor de nieuwe inschrijving der gezinsbijdrage 1974. De gezinsbijdrage is: een beroep op de gelovige, die de Kerkelijke dienstverlening uiaardeert en ervan profiteert en daarom vrijwillig (men spreekt van êên procent) een klein deel van zijn inkomen aan de kerk afstaat. Iedereen weet dat de kerk te kampen heeft met stijgende kosten bij dalende inkom sten. En de kerk kan op biemand anders een beroep doen dan op haar eigen leden. Het is voor de kerk geen gemakkelijke taak om zo'n beroep te doen op de gelovigen. Klaar we zijn er wel van overtuigd dat we een zeer goed verzorgde service geven en we weten ook dat dit door iedereen gewaardeerd wordt. (ïloge deze "waardering" ook dit jaar zijn weerslag vinden in een royale en algemene inschrijving bij de gezinsbijdrage. - Overigens willen wij nog eens met nadruk bevestigen dat de post "gezinsbijdrage" aftrekbaar is van de belasting. - Nog een andere bemerking: UJilt zo goed zijn om niet anoniem te geven, maar on der Uw eigen naam. Dit voorkomt heel wat administratie-moeilijkheden - Tenslotte: alles is duurder geworden. De kerk bevindt zich in de z.g. "prijzen- spiraal". Om dit jaar weer rond te komen hopen we dat door Uw goede bijdrage onze Kerk ook mag delen in de "loorepiraal" Bij voorbaat danken we U allen. Laat onze kerk door Uw bijdrage voortbestaan. J Het Kerkbestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1