-[IE SBHfiriS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY v jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1972 Redaktieadress Horsterweg 43c. Nr. 47. 8 december 1972, PAROCHIE-NIEUWS: Misdienaars Dac en Bennie Wismans-, Peter en Henk Strijbos. Hoogmiss Willie en Dos Ouykers. Zondag - 2de zondag van de Advent, Zaterdags 19.00 uurs overl, fam, ouders Kuenen - Hermans, Zondags 8,00 uurs zlg, Petronella Philipsen. 10.00 uurs overl. fam. Gellings - Verhoeven, maandags 8,00 uurs uit dankbaarheid. Dinsdags 8.00 uurs z-lg. Petronella Philipsen. 19,00 uurs uit dankbaarheid. Woensdags Feest van de H, Lucia. - 8.00 uurs gezinsmis. Donderdags 8.00 uurs zlg, Gertruda Rambags. Vrijdags 8.00 uurs overl. fam. Verhoeven - Houben. Zaterdags 8.00 uurs ter ere van 0.L, Vrouw (int, offeraars), 19-00 uurs zlg. Hendrik Philipsen. Vrijdags GEEN repetitie Kerkelijk Zangkoor. ACTIES KOM OVER DE BRUG. We meten, dat er veel nood is in de wereld. Nood van allerlei aard. Armoede, ziekte, honger! veel onrecht en onderdrukking. Er is veel nood in de wereld. iïlagËC er is ook veel nood, waarin geholpen kan worden en moet worden. Een grote groep daartoe is concreet nl.s"Kom over de brug". Een brug veronderstelt scheiding, maar ook overwinning van die scheiding. Het is mogelijk om" elkaar te bereiken nl. over die brug. Het is alleen de vraag of we over die brug durvon en willen. We kunnen door onze hulp het leven van zovele medemensen draaglijk maken. Een beroep wordt gedaan op onze medemenselijkheid, op onze verantwoordelijkheid voor elkaar. "Komt dan over do brug". Steunt deze actie. ATTENTIES Het bijkantoor van de Boerenleenbank Oirlo - Castenray - is op dinsdag 12 en woensdag 13 december gesloten wegens examens. Wilt U hiermee rekening houden? Bij voorbaat dank. 11

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1