Uit: Memorandum inzake de Ruilverkaveling Qverloon-Merselo. Uitgave: Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg 1972 blz31 De "centrale open ruimte". In de tweede Structuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openluchtrecreatie in Nederland van 1964 wordt het gebied van de ruilverkaveling Gverloon-Merselo gezien als een streek die in da eerste plaats dient te worden ontwikkeld voor de weekend- en vakantierecreatieDit geldt vooral voor het gebied langs de Maas, waar de vestiging van nieuwe recreatie-voorzieningen gestimuleerd zou worden, terwijl in de rest van het gebied voor de recreatie dienstbaar zou moeten worden gemaakt door landschappelijke ver zorging en voorzieningen van meer incidentele aard» Deze opvatting komt overeen met de gedachte van een "centrale opeh ruimte" in de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening in Nederland" (uitgekomen in 1966). Deze "centrale open ruimte" loopt van het Utrechts-Hollandse veengebied via het rivierenland in zuidelijke richting. Het ruilverkavelingsgebied is in deze nota een deel van de zuidelijke uitloper van de open ruimte, die een scheiding vormt tussen de stedelijke gebieden van Midden-Limburg, de agglomeratie Eindhoven-Helmond en de agglomeratie Nijmogen. Als onderdeel van de "centrale open ruimte" wordt de functie van het ruilverkavelingsgebied omschreven als gomongdagrarisch-recreatief De vraag is, hoe het begrip "centrale open ruimte" dient te worden geïnterpreteerd en op welke manier deze bestemming het beste kan worden gerealiseerd. De uitvoering van de ruilverkaveling zal het gebied Overloon-Merselo bepaald niet onberoerd laten, en het valt te betwijfelen of met de daarmee gepaard gaande "aanpassing" van het landschap aan de moderne landbouw veel overblijft van een recreatieve centraio open ruimte. Het belang van dit gebied voor de recreatie wordt duidelijk uit de grote toeloop waarin de thans gevestigde voorzieningen zich kunnen verheugen, alhoewel er tot nog toe natuurlijk geen sprake van .is van het op grote schaal "ontdekt" worden van deze streek. Maar bij het makon van plannen moet je van de toekomst uitgaan, en alles wijst er op dat do behoefte aan uitbreiding van do mogelijkheden in dit gebied sterk toeneemt. Niet alleen bij recreanten uit Eindhoven, Nijmegen, Duitsland of olders, maar ook vooral bij de bewoners van het g'obied zelf. Bestaande voorzieningen in het ruil verkavelingsgebied zijn het Oorlogsmuseum Overloon (150.000 bezoekers per jaar), het bungalowterrein "De Vers" met ca. 500 slaapplaatsen. Door het ruilverkavelingsgebied loopt de toeristische autoroute van de ANüJB, de "Peel- en Maasroute". In het zuiden van het gebied ligt een cross-baan, die plaatselijk van grote betekenis is. De verschillende bossen in de omgeving hebben betekenis als wandel gebied, in het bijzonder die ten noordwesten van Merselo. Hierin zijn door de gemeente Venray wandelroutes uitgezet en op verschillen de plekken is picknickmeubilair geplaatst. In de Recreatieschets (1966) van het Recreatieschap Peel en Maas staan de bossen ten westen en noordwesten van Merselo aangegeven als recreatielandschappen, waarbij de nadruk ligt op landschapsopbouw om de recreatieve waardo van deze gebieden te verhogen» De nadruk op landschapsbehoud in de Recreatieschets valt op de landbouwgronden tussen deze bossen en de kern Merselo, en ook het dal van de Loobeek. Gebieden waar straks voor een groot deel de ruilverkavelingswals over zal rollen»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 9