RUIMTELIJKE ORDENING Uit; Memorandum inzake de Ruilverkaveling Overloon-Merselo. Uitgave; Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg 1972 blz. 30 Da devaluatie van het Limburgse landschap. In 1833 bezat de provincie Limburg bijna 97.000 ha aan natuur terreinen, ruim honderd jaar löter was dat geslonken tot onge veer 40.000 ha. Nu zijn er nog zo'n 30.000 ha over. 1) En dan is er nog niets gezegd over de kwalitatieve achteruitgang van de overgebleven natuurterreinen als gevolg van de bodem-,water-en luchtverontreiniging. De procentuele afname van de oppervlakte natuurterrein in Limburg in d-e periode 1833-1981 zal vermoedelijk ca. 75 procent bedragen, terwijl de toename van de oppervlakte bebouwd gebied ovér dezelf de periode ongeveer 8.5 -procent zal zijn. De achteruitgang in opper vlakte van "woeste grond" en moerassen in deze periode is zelfs 95 procent. In 1961 bedroeg de oppervlakte woeste grond en moeras in Limburg 6.568 ha., tegen 55.877 ha. in 1881. 1) Hieruit blijkt dat nu al in Limburg de oppervlakte "ongerepte natuur" zo klein is geworden, en zo versnipperd, dat grote aaneengesloten natuur gebieden niet meor voorkomen. De Stichting het Limburgs Landschap heeft een plan voor de stichting van zestien parkgebieden verspreid over de hele provincie, namelijk in Maasduinen, Mergelland, Meinweg, Swolgen, Leudal, Tungelroy Koningsbosch, Sibbe, Maasbree, Asselt, Beegden, Pepinusbrug, Schinveld, Schimmert, Ubachsberg en Eysden, met een totale opper vlakte van bijna zestigduizend ha., en waarvoor de geraamde san- koopkosten ruim tweehonderd miljoen gulden bedragen. Gesteld dat in deze gebieden de nodige voorzieningen worden aangebracht, hebben ze samen een capaciteit van 145.000 bezoekors per dag. Uolgens de Stichting echter kan het aantal mensen dat in 1980 op een mooie dag de Limburgse natuur intrekt geschat worden op ongeveer een kwart miljoen, met andere woorden is het niet denkbeeldig dat er een tekort van ongeveer honderdduizend bezoekers-plaatsen zal zijn. Een eeuw geleden zou het Limburgse natuurgebied beter aan de recre atieve verlangens van de mens uit 1980 hebben kunnen voldoen. 1Stichting het Limburgs Landschap "Om de toekomst van Limburgse Landschap"

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 8