Laatstgenoemden verklaren dat net soms niet mogelijk Is t,v. te kijken en de radio kan men niet verstaan. Dit is volgens mij niet een kwestie die in hot bind aan de erde behoeft te kómen Een telefoontje naar het gemeentehuis zou al voldoende zijn om te bewerkstelligen dat er in ieder geval naar een oplossing gezocht werd. Maar wat is nu het geval? Omwonenden verklaren dat zij wel degelijk last hebben van dit lawaai maar niet naar do gemeente durven bellen, omdat zij dan als het zwarte schaap in de buurt beschouwd worden. -Wel zegt men dat het een geweldige buurt is-. Alleen is het niet mogelijk met elkaar te praten over het lswaax, want sommige ouders hebben ook kinderen die msekrossen. Vanwege de lieve vrede zeggen ze maar niets. Stilzwijgend wordt gehoopt dat er een "stadse" komt wonen en die wel de telefoon durft te grijpen. KonklusieEnerzijds treffen we dus het verschijnsel aan dat de gemeente te weinig Informatie geeft. (Wie is eigenlijk de ge meente en in welk belang sprookt zij als zij spreekt over al gemeen belang). Anderzijds moeten ook de mensen, als ze klachten hebben hun mond open durven doen, want anders kun je het de over heid nf andere instanties moeilijk kwalijk nemen, dat zij niets doen aan do situatie. De overheid weet er gewoon mets van ai zoals mij in het tweede geval gebleken is. jan hopman. Uit; Rapport Leefbaar Wonen Uitgave; Gemeente Hcrst 1972 Geherinheid. Aangezien we gedwongen zijn met andere mensen te wonen en te leven op een beperkte oppervlakte, zullen we ons ook zelv enige beper kingen moeten opleggen om de noodzakelijke hinder tot een minimum te beperken.. Veer een kind is een zekere geluidsisolatie en voldoende ruimte erg belangrijk. "Woningen met onvoldoende geluidsisolatie en een tekort aan vrije ruimte bieden een kind te weinig veiligheid; dit wordt reeds duide lijk in de zuigelingenleeftijd. Dergelijke woningen remmen de normale functie-ontwikkeling af; lichamelijk (motoriek), emotioneel en intellektueel zowel als sociaal. Voor hun ouders geldt, dat ook zij de invloed van de woning ondergaan, maar tevens dat hun opvoedings systeem erdoor beïnvloed wordt, Wil men niet in onmin rneï. de buren leven dan moet er teveel verboden worden; dit leidt tot een repres sieve wijze van opvoeden en vormt een neurotische factor in de relaties tussen ouders en kinderen". (Dr. Fisdoldij Dop), De gehorighaid van veel woningen moet gebannen worden. Dat wil niet zeggen, dat de woning geheel geluidlocs moet zijn. Proeven hiormee in Duitsland hebben bewezen, dat een zeker geluids- kontakt met het uoonmilieu onmisbaar is, Gehorigheid van do woningen kan voor een groot doel voorkomen worden zonder extra kosten. Door een bepaalde situering van woon- en slaapkamers ten opzichte von elkaar kan voel hinder voorkomen worden, terwijl ook do vloerbedek king veel kan bijdragen tot vermindering van geluidsoverlast. Van de bewoners wordt gevraagd om geen overlast te veroorzaken voor de buurt, echter ook weer niet zo, dat vrij bewegen in eigen huis on mogelijk wordt gemaakt. Met medewerking van T.N.O. Delft zijn in Zierikzee proeven genomen met het bouwen van geluidarme woningen. Dit onderzoek is succesvol geweest. De huizon zullen dan ongeveer ƒ1. OOG.,,- duurder komen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 18