LAWAAI Uit; SUR maandblad voor Otteisum '1972 nr 2 Geluidshinder, ook in onze gemeente aktueel probleem» Inleiding: Geluidshinder, stank 9n milieuhygiëne zijn woorden die in deze tijd veel gebruikt worden, Soms zijn het kreten, maar soms worden ze terecht gebruikt. In onze gemeente wordt er bijv. in het dorp Ottersum nogal wat lawaai veroorzaakt op zendagavond. Ik wil me beperken wat de geluidshinder betreft tot Fiilsbeek, waar in 2 gevallen gesproken kan worden van hinder van ernstige aard. Op de eerste plaats is het hinder als gevolg van nachtarbeid, welke veroorzaakt wordt door de Coöperatieve Champignonkwekersvereniging G.A.en aanverwante bedrijven. In de hinderuetsvergunningwelke voor dit bedrijf geldt, wordt door het kollege van Burgemeester en Wet houders gesteld dat uit een door hen ingesteld onderzoek gebleken is, dat het bedrijf doorgaans van des morgens 05,00 uur tot des avonds 23.30 uur in werking is. Volgens omwonenden is dit onjuist en onderdirekteur Peynenborg geeft toe dat er soms tot half één ge werkt wordt. Bovendien beweert het kollege van B. en U. dat geen geluidshinder van ernstige aard wordt veroorzaakt. Omwonenden (en dit zijn niet alleen de mensen die dicht bij de fabriek wonen) verklaren echter het tegendeel, ze kunnen soms niet slapen door het lawaai wat een traktor met hef—truck maakt (soms zou je, verklaart een der omwonenden op willen bellen of ze geen pot smeerolie meer hebben). Op mijn vraag aan het kollege van B. en W. cm de adviezen van de Inspekteur van Volksgezondheid met betrekking tot dit bedrijf in te mogen zien hoe het kollege heeft kunnen konstateren dat hot geen geluidshinder van ernstige aard is, wordt niet ingegaan. Volstaan wordt met de opmerking dat het niet de gewoonte is om aan derden informaties ce verschaffen in partikuliero zaken. Fiaar het is de vraag of je iets nog een partikuliere zaak kunt noemen als er duidelijk sprake is zowel van last door geluids hinder als last van.stank. Bovendien zegt het kollege dat over enkele maanden de zaak weer opnieuw geopend wordt, daar op 15 maart 1972 er een nieuwe hinderwetsvergunning moet zijn. Flaar het is nu toch wel de hoogste tijd dat de burgers alle in formatie krijgen over wat b.v. een Inspektie van de Volksgezondheid adviseert. In het gemeentelijk mededelingenblad verklaart burge meester Berger: "Wat de eigen gemeente betreft is er een veel grotere behoefte hot door het gemeentebestuur gevoerde beleid te begrijpen". Wat blijkt nu als burgers dit beleid proberen te begrijpen (van inspraak en medezeggenschap is nog geen sprake) dat informatie hen wordt onthouden. Hot wordt de hoogste tijd dat de burgers Wan de gemeente Ottersum gaan inzien dat ze recht (en dan bedoel ik niet het formeel-juridies recht) hebben op in formatie als ze daarom vragen. Het tweede geval is het feit dat in de Langstraat ter hoogte van de Tselebeek jongelui op zelf-in-elkaar-gezette brommers rond- krGssen. Op zichzelf is hier weinig bezwaar tegen, alleen vormt het lawaai van motoren die getest worden een probleem voor de omwonenden

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 17