Uit: Mededelingenweekblad voor Grubbenvorst en Lottum 4 juni 1972 nr..49 blz. 7 GEMEENTE GRUBBENVORST Burgemeester en wethouders van Grubbenvorst brengen ter kennis van belanghebbenden} dat voorlopig voor één jaar op proef, één maal per maand van gemeentewege kosteloos grof huisvuil zal worden opgehaald binnen de bebouwde kom. Onder grof huisvuil wordt verstaan al het huishoudelijk afval dat niet in de vuilnisemmers kan of mag worden meegegeven. Uit gezonderd zijn steen-puin en boomstronken. Het vuil moet verder goed verpakt zijn in dozen of zakken. Dit geldt ochtor niet voor "ondeelbaar" huisvuil zoals oude kasten, bedden enz. welke wel mogen worden meegegeven. Het vuil moet 's morqons om 8 uur aan de kant van de weg staan. Verder is deze voorlopige regeling niet van toepassing op bedrijven, doch uitsluitend voor parti culieren die niet in de gelegenhoid zijn hun grof huisvuil af te voeren naar de stortplaats. Voor de eerste maal zal het ophalen voor Grubbenvorst geschie den' op: WOENSDAG juni in het gebied Venloséweg, Kerkstraat, Dorpsstraat, Past. VullingspleinVjestraat, Kloosterstraat, Spoorstraat en het ten noorden van deze straten gelegen gebied. DONDERDAG B juni: in het gebied Molenveld, Reuvelt en Tuinhavers- veld alsmede de Prof. Linssenlaan en de Reuveltwog. Voor Lottum zal het ophalen geschieden op VRI3DAG 9 juni. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op dat vanaf juli hüt ophalen zal geschiodcn te Grubbenvorst op de eerste donderdag van de maand(slechts één dag) en in Lottum op de eerste vrijdag van de maand. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRUBBENVORST. Uit: De Schans dorpsblad voor Castenray 16 juni 1972 nr. 24 Voorlopige oplossing voor net Castenrayse vuilnisprobleem. Het Castenrayse,gomecntoraodsMddhrA„Stoeghs heoft ons laton woton dat e binnenkort als voorlopige oplossing een container geplaatst zal worden in Castonroy. Om te voorkomen, dat het te zeer een wanordelijke boel wordt, zal er do eerste weken contrSle zijn van gemeentewege. We zullen zo spoedig mogelijk meer details geven. We geloven echter wel, dat dit een goode stap in de richting is en hopen dan ook, dat er een juist gebruik van gemaakt wordt.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 15