Het is van belang erop te wijzen dat van Russische zijde het vraag stuk op een principieel andere wijze wordt benaderd. Hierbij wordt uitgegaan van het normale fysiologische gedrag van de mens en men gaat--na-of daarin wijzigingen optreden als een normale» gezonde proefpersoon wordt blootgesteld aan lage concentraties van de te onderzoeken stof. Zodra een dergelijke reaktie bij de proefpersoon optreedt» betekent dit dat de toelaatbaarheidsgrens- is bereikt. Het is stellig van belang om aan deze opvatting de nodige aandacht te schenken. WATERVERONTREINIGING Uit; A.N.U.B. Rekreatie brochure nr. 2 1968. Wetten - In 1897, achtenzestig jaar geleden dus, werd een staatskommissie ingesteld, die verslag aan de regering moest uitbrengen omtrent het nemen van maatregelen tegen de vervuiling der openbare wateren. In zijn installatierede voor deze kommissie zei de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken o.m.s "Door dit onderzoek hoopt de regering U te zien komen tot een kennis van de eisen, die ter voorkoming van een voor de volks gezondheid schadelijke verontreiniging van openbare wateren behoren gesteld- te worden aan-allen, maar-inzonderheid- aan- openbare besturen of bijzondere inrichtingen, die zodanige vervuiling veroorzaken of toelaten. Net grote belangstelling zullen de vruchten van Uw arbeid liefst zo spoedig mogelijk» want de zaak is urgent, worden tegemoet gezien". - "Hinderwet" Gaat het om bedrijven die watervervuiling kunnen veroorzaken, dan moet het gemeentebestuur, alvorens op de aanvrage om vergunning te beslissen- het Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater (R.I.Z.A.) gelegenheid geven advies uit te brengen. Nog om andere redenen blijkt de Hinderwet op het punt van voorkoming van watervervuiling te kort te schieten. Vole gemeenten beijveren zich om vostiging van industrie binnen hun gebied te bevorderen. Ze zullen daarom bedrijven zo weinig mogelijk belemmeringen in de weg willen leggen, soms zelfs» zoals de praktijk bewezen heeft, als dat ten koste gaat van de belangen die de Hinderwet beoogt te beschermen. De belangen van het oppervlaktewater komen daarbij wel het eerst in het gedrang, immers dit water verplaatst zich naar ander gebied en -hoewel voorbeelden van het tegendeel niet ontbreken- zal menig gemeen tebestuur zich niet geroepen achten om de belangen van dat andere gebied te beschermen ten koste van de industrie op eigen gebied. - Wet verontreiniging oppervlaktewateren., Uit do inhoud valt af te leiden, dat het de bedoeling is dat aan alle beheerders van openbare wateren de plicht wordt opgelogd te wakon tegen vervuiling van die wateren. De provincies zullen daarbij een belangrijke rol te vervullen hebben zowel door het beheren van openbare wateren als door het bepalen van de taak der waterschappen in deze.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 12