MILIEUVERONTREINIGING Luchtverontreiniging doors industrie land- en tuinbouw verkeer huisbrand Waterverontreinigingdoorindustrieafval fosfaten van wasmiddelen etc. thermische verontreiniging (verhoging van de temperatuur Bodemverontreiniging doors vast en vloeibaar afval landbouwchemicali├źn olieproducten Bovendien is er nog het lawaaials laatste milieuvervuilende faktor. Lawaai vans fabrieken verkeer vliegtuigen geluidshinder in woningen door dunne muren, vloeren etc. VUILE LUCHT Uits A.N.U.B. Rekreatie brochure nr.6 1968. Wet op de luchtverontreiniging (ontwerp) toelichtings als algemeen uitgangspunt zou ondergetekende (staats- sekr. soc. zaken en volksgezondheid, R 3 H-. Kruisinga )willen stellen dat een ieder zoveel mogelijk dient te vermijden dat hij luchtver ontreiniging veroorzaakt. Het is niet mogelijk luchtverontreiniging geheel te voorkomen. Zelfs kan dikwijls niet worden voorkomen dat een nieuwe bedrij vigheid op zichzelf tot enige vermeerdering van de luchtverontrei niging leidt. Wel mag worden verlangd dat ieder die bijdraagt tot de luchtverontreiniging alle redelijk uitvoerbare maatregelen neemt, teneinde zijn bijdrage tot het minimum te beperken. Dit betekent dat steeds opnieuw zal moeten worden bezien, welke maat regelen, in het licht van de steeds voortgaande technische ontwikkeling, maar ook in verband met de voor elke omgeving te stellen eisen en in verband met de economische opofferingen, genomen zullen moeten worden. Artikel 15 lid 4 Een nadere eis kan er niet toe strekken te verplichten tot het treffen van voorzieningen die a. de strijd der techniek te boven gaan, of b. in het algemeen uit economisch oogpunt redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 11