Uit,: Rapport Leefbaar Wonen Uitgave? Gemeente Horst 1972 Parkeerruimte» Wat is mooier voor de kinderen en ook de ouders dan ruimte om te spelen, te lopen, te ademen? Dit is ook in de huidige tijd geen illusie. Het is mogelijk. Als het verkeer uit de wijk wordt gebannen, behoren lawaai en stank van uitlaat gassen tot het verleden. Do verhoogde trottoirs (duur) kunnen achterwege blijven. Het wegdok hoeft niet zo breed te zijn. Het straatbeeld zal vol komen veranderen en worden tot 9en oord van (betrekkelijke) rust, waarop de fietser en voetganger ongestoord zijn weg vindt en spelende kinderen het idyllisch tafereel vervolmaken. Ook om gezondheidsredenen zou het een pluspunt zijn, wanneer de motor voertuigen uit de woonwijk zouden verdwijnen. De lucht wordt schoner en de zittende automobilist komt, ook al is het noodgedwongen, in beweging. Echter het wegenstramien moet zo gepland worden, dat rond de woonwijken wegen liggen, die bestemd zijn voor doorgaand verkeer ofwel voor aan- en afvoer van mensen en goederen, bestemd voor' de betreffende woonwijk. Om dit alles te kunnen verwezenlijken, moeten langs de wegen voor door gaand vorkeer parkeerterreinen of garages worden aangelegd. Auto's hoeven niet persé overal voor de eigen woning te worden geparkeerd. Gm de mensen te gerieven,die per fiets of bromfiets naar hun autostalling komen, moet hier voor rijwielstalling gezorgd worden, zoals bijvoorbeeld bij stations reeds het geval is. Een afstand afleggen om bij de wagon te komen, kan geen onovorkomelijk bezwaar zijn. Als we gebruik maken van openbaar vervoer (bus, trein) moeten we dit nu ook al en niemand die dit onbillijk vindt.. Een andcro mogelijkheid is een parkeerverbod in do straten van de woon wijk instellen en een bepaalde maximum snolheid. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor verzorgend verkeer e.d. Lawaai, stank en bewegingsarmoede (van de chauffeur) verminderen. Vrij spel voor de kinderen. Beter uitzicht (geen parkeren van auto's en vrachtwagens in de straat) en fraaier aanzicht van de ui jk Uit: Mededelingenblad "Do Ninikoerier" 2 juni 1972 5e jaargang nr. 49. 'Jat doen we met onze ruimte? 14-10 aug. Oriënterings- en studieweek over problemen rond de relatie tussen stad en platteland. Het milieu is ons grootste probleem, de leefbaarheid van de ruimte staat op het spel; vervuiling, overbevolking, overproduktieKan onze ruimte totaal verstedelijken? In deze week proberen we in de vorm van o.a. een simulatiespel tot mogelijke oplos singen te komen. Kosten? 85,per persoon. Leiding: Hans Oostrik. Inschrijvingen en opgaven per brief(kaart) aan: Volkshogeschool "Ons Erf", Oude. Kleefsebaan 136, Berg en Dal (bij Nijmegen), tel. 08095-1744.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 10