-[IE SBEiFllS- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadres Horsterweg 43c- Nr. 43. 10 november 1972. Hf A T 0 0 D K L 0 K 11/ A T N U De klok luidt,......,,li/at is er aan de hand? Op de laatste algemene parochievergadering is er over uitbreiding en vervanging dan de Dorpsraad gesproken. Tevens heeft de voorzitter toen bedankt. Naar aanleiding van een kandidaatstelling zijn enkele mensen, mannen gevraagd, 't Probleem ligt bij de mannen - leeftijd 25 - 65 jaar. De groep die juist de meest verantwoor delijke is. Niemand was bereid,.,. Vandaar die noodklok] De huidige leden van de Dorpsraad voelen zich niet in staat om zo verder te gaan] Wat nu?aWat nu?....,... Wij, leden, die nu belangeloos steeds gewerkt hebben willen aanvulling en belangstel ling. Of vindt U 't niet nodig dat er zo'n orgaan is? Op vele plaatsen wordt er de laatste tijd een gemeenschapsraad opgericht. De algemene belangen van Castenray behartigen...... We denken vooral aan do toekomst van dit Castenray] Wie praat dan voor Castenray?. De Dorpsraad stelt zich ten doel te ijveren voor de verhoging van de leefbaarheid. De Dorpsraad werkt op twee manieren - le zelf bepaalde taken op zich nemen (bv. uit gave van dit blad). 2e Mensen betrekken bij een initiatief en het werk verder aan hen overlaten (b.v. Stichting i.o.) De Dorpsraod is een spreekbuis ook op kerkelijk sociaal-cultureel gebied. In de toekomst; Wat als er eens iets te organiseren is op algemeen gebied,......b.v. een dorpsfeest? moot daarvoor eon vereniging verantwoordelijk gesteld worden?^ Welke vereniging dan? Feest op parochiegebied........moet dat Kerkbestuur alleen doen

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1