-li S3ÜFinS- JU DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 RedaktioadrcsHorsterweg 43c. Nr. 36 22 september 1972, PARQCHIE-NIEUUJSs lUaok 23 - 30 september 1972. Misdienaars: 3os Duykers en 3an Vollenberg. UJillie Duykers on Peter Philipscn. Hoogmiss 3os Emonts en 3os v. Kuyck. Zondag; 25ste zondag door het jaar. Zaterdags 19.00 uur; bijz. int. Zondag: 8.00 uur: zlg, Petronella Philipsen. 10.00 uur: jaardienst Peter 3anssen en Bernardina Emonts. Maandags 7.30 uur: bijz. int. (D.). Dinsdags 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houbon. UJoensdag: 7.30 uur: gezinsmis (int. offeraars). Donderdag; 7.30 uur: zlg. Hub Frederiks, Vrijdag: 7,30 uur: bijz. int. Zaterdags 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). KERK- en SCHOOLBESTUUR: Volgens de Statuten treedt ieder jaar een van de leden van hot Kerkbestuur af. Dit jaar is dhr. H. Gooren aftredend. Dhr. H. Gooren mag nog voor 66n termijn van vier jaar deze functie vervullen. - Hij heeft zich daartoe ook bcroid verklaard. Overigcjns is or gelegenheid om in do plaats van dhr. Gooren een ander kandidaat te ctol- len. tuil men dat doen dan is dit mogelijk als volgt: a) do kandidaat schriftelijk indienen. b) een schriftelijke bereidverklaring van de eventuele kandidaat insluiten. c) oen en ander vóór 5 oktober a.s, te be zorgen bij de Voorzitter van het Kerk bestuur. Namens Kerkbestuur Pastoor Arts. n

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1