- 3' - vervolg Handboogschutterij "De Batavieren" Aan het organiseren van deze wedstrijden zijn nogal wat onkosten aan verbonden, b.v. het aankopen van prijzen. UIIE LUIL ONS DAARBIJ HELPEN, b.v. het beschikbaar stellen van een beker of een U kunt zich bij een van de bestuursleden melden. - Zij zullen U gave graag in ontvangst nemen* V/oor iedere vorm van medewerken zullen wij U z-eer erkentelijk-zijn. De secretaris P. Poels. - Limburgse Vrouwen Beweging; MEDEDELINGEN- - - - In de loop van deze maand begint weer het -winterseizoen on-daarmede -weer de vergaderingen, ontspanningsavonden en cursussen. De JAARVERGADERING is op DONDERDAG, 28' SEPTEMBER a.s. (houd'E die avond al vast vrij).. Vnnr die datum krijgt U het jaarverslag en wordt de contributie ff" j opgehaald,- i Voor 3 oktober a.s. is een UITSTAPJE gopland naar Doesburg en omgeving in de Achterhoek.. Er is dan tevens een excursie naar feen mosterdfabriek. Meer daarover volgende week in "De Schans"-. SOCIALE SCHOLINGS CURSUS; Deze keer een andere opzet. Meer mogelijkheden om deel te nemen.- Thema; UJat doet de samenleving voor ohs? en wat doen wij voor de samenleving? Cursusduur; 5 lessen dm de 3 a 4 we.keh, In de 5 lessen zullen diverse aspecten die betrekking hebben op wij en de samen leving behandeld worden. Deze aspecten zijn; - Stichtingen Samenlevingsopbouw. LUaarom zijn ze opgoricht? Hoe zitten ze in el kaar? UJat doen ze in. feite? hoe wordt de plaatselijke bevolking bij het werk van deze organen betrokken? UJat betekent opbouw van de samenleving? Daarbij wordt nader ingegaan op wat er gaande is in de streek waar de cursisten vandaan komen. - Maatschappelijke dienstverlening, en platteland. UJelke voorzieningen zijn er in do streek voor volwassenen, jongeren, bejaarden, gehandicapten, zieken enz.? Hoe en bij wie moeten wij de behoefte aan bepaalde voorzieningen in de streek of 't dorp aankaarten? UJ-ie moet of kan voor de geldmiddelen zorgen? - Gemeente en burger. UJat betekent de gemeente voor de gewone burger, wat bete kent de gewone burger voor de gemeente? Dit wordt door' een burgemeester onder de loupe genomen. - Onderwijs en welzijn op het platteland. UJelke voorzieningen op dit gebied zijn er in do streek? Inspraakkanalén tdssen ouders on onderwijs. Taken van school bestuur, oudercomité, oudervereniging, schooladviesdiensten enz.^ - Kerk en samenleving. Hoe kunnen de mensen'bij de gang van zaken in de kerk ba trokken worden? Taken van Diocesane Pastorale Raad, Kerkbestuur,parochieraad enz. Discussie over de geringe rol die de vrouw speelt in de diverse kerkelijke instituten. Zoals U ziet zijn het stuk voor stuk onderwerpen waar wij in ons gewone dagelijkse leven mee te maken hebben. Daarom za.l met de lesgevers afgesproken worden, dat zij hun inleiding afstemmen op de streek waar de cursisten vandaan komen. UJant in elke streek kunnen de zaken weer anders liggen. Duur van de lessen van half 3 tot half 5. EERSTE LES; zal begin november plaatsvinden. De cursus is bedoeld voor alle leden van de L.V.B. De kosten bedragen ƒ.15,00 per persoon. Hiervan wordt betaald; spreker, zaalhuur, kop koffie in de pauze. U kunt 2ich opgeven tot 7 oktober a.s. bi"j 'het bestuur. De kursus zal begin november beginnen. t 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3