DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr l kopij binnen voor woensdag noOuur 1972 Iïedakt ie adresIlorsterweg A-gc. Nr. JA1-. 8 september 1972. Wisseling redactieleden: het ingang van volgende week verandert liet redactieadres. Dhr. Mart Vissers legt, om studieredenen, het redakteurschap neer. Dhr. G. Raaijmakers zal zijn taak gaan overnemen. Als we de aktiviteiten van "De Schans" vanaf de oprichting in onze gedachten nemen, gaat onze dank uit naar Mart Vissers. Hij is 't die ervoor gezorgd heeft, dat "De Schans" is wat 't is: een goed verzorgd kommunikatieblad in onze dorpsgemeenschap. Kart, bedankt voor je inzet en prettige samenwerking. De vernieuwde redactie en de dorpsraad wenst je een geslaa.gde studie toe Redaktie "De Schans". Dorpsraad. Verdere organisatie: De kopij (omstreden woord) inleveren voor woensdag, 17.00 uur bij Dhr. G. Raaijmakers, Horsterweg A-g c. Het nummer van de B.L.B. (T5&?-9gSb7blijft hetzelfde, nu ten name van Kej. Th. Drüggen. Wanneer er telefonisch iets belangrijks medegedeeld moet worden kan dat op school (tel. 619) 's morgens om half 11. "De Schans" wordt samengesteld in het kantoor van de L.L.T.B. van 18..gO uur - 20.00 uur - tel. 2 2 9. De taakverdeling is nu als volgt: Mej. Th. Drüggen - typiste, administratrice. Dhr, P. Emonts - stencildraaier. Dhr, G. Raaijmakers - samensteller, lay-out. Klas 6 Basis School - zorgt voor het rondbrengen. De Dorpsraad. Het is voor mij prettig om te ervaren, dat mijn werkzaamheden voor "De Schans" gewaardeerd zijn. Ik dank de dorpsraad dan ook hartelijk voor het ontvangen afscheids- presentje De werkzaamheden rond "De Schans" heb ik steeds met erg veel plezier gedaan en ik zou het ook erg graag nog gedaan hebben; door mijn stu die is dit echter niet meer mogelijk. De nieuwe redaktieleden wens ik erg veel sulr.ses in het samenstellen van talloze toekomstige "Schansen". Laat "De Schans" er een bijdrage toe leveren, dat Castenray als klein doroje leefbaar gehouden wordt. qttvqttc: Mart Vissers. -ai vuil*,-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1