vervolg handboogschutterij TRAIHINGSAVOHDEN Door het bestuur en enkele van onze leden is het volgende plan naar voren gebracht. Tweemaal per weck een trainingsavond to houden en wel op de zoals nu gebruikelijke dinsdagavond en verder een extra training op de zaterdagavonden (3 uur). Gezien de geweldige orestaties welke andere verenigingen (of per soonlijke schutters) steeds weer naar voren weten te brengen is dat beslist van zeer groot belang voor onze schutters wil men in de toekomst tenminste nog enigzins met de betere verenigingen onge veer gelijke tred kunnen houden. Verder zal aan de hand van deze extra trainingsavond en aan do hier behaalde resultaten door de zestal-commissie extra aandacht worden besteed om zodoende straks het eerste zestal te kunnen samenstel len wat in eind augustus a.s. in Boukoul deel zal gaan nemen aan de Liteburgse Corps-kampioenschappen. De zaterdagavondtraining zal dan voorlopig ook zeker doorgang vin den. Het bestuur rekent dan ook op Uv; aller bereidwillige modewerking in deze en spreekt dan ook de hoop uit dat deze door U extra te ge trooste inspanning niet zonder meer uit zal blijven waarnaar jullie streven, n.I. om steeds betere prestaties te kunnen leveren. De secretaris P. Poels. PONYCLUB Uitslag concours Ottersum (9 juli j.l.): Achttal5de prijs. Wilbert Janssen dressuur B licht 5de prijs, Willy Janssen dressuur licht B 4de prijs. Jac Wismans Az. dressuur B licht 2de prijs. Jan Geerets dressuur B middel 5de prijs. Fons Dinghs dressuur C licht 4de prijs. Wilbert Classens springen B licht 4de prijs. Jac Wismans Mz. springen D licht 4de prijs. Uitslag concours Iieyel (25 juli j.l.): Achttal 5de prijs. Wilbert Classens dressuur B licht?de prijs. Gertie Geerets dressuur B licht 4de prijs. Jan Geerets dressuur B middel 1ste prijs. Wilbert Classens springen B licht 4de prijs. Wim Classens springen C licht 12de prijs.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3