DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redactieadres: KI. Oirloseweg 7, Nr. 25. tel. 6 0 8. 23 juni 1972. ZOiER-BTOP: De meesten van U zullen binnenkort vakantie krijgen (of hebben dat al). Ook de vaste medewerkers van "De Schans" en dat zijn er ongeveer 20, zijn aan vakantie toe. 'Je hebben de verschillende vakanties van de medewerkers bekeken en zijn tot de slotsom gekomen, dat we er zeer moeilijk onder uit kunnen om een (kleine) zomerstop in te voc-reR.Er zal n.l. twee weken achter elkaar geen "Schans" verschijnen en wel de 2e en de 5e week van juli De weken daarvoor en daarna zullen we zoveeX mogelijk improviseren. Als het dan eens een keertje niet vlekkeloos verloopt, dan kunnen wij er weinig aan doen. Wij rekenen op Uw begrip. De redaktie. ALGEMENE PAROCHIEVERGADERING Maandag, 26 juni a.s. om acht uur bij M. Kuijpers. AGENDA 1. Opening der vergadering. 2. Bespreking financier! der Kerk. 3. Vragen, rond de liturgische plechtigheden. 4. Verzorging van de Kerkhof. 5. Enkele ingekomen suggesties en vragen. 6. Vragen rond ontkoppeling van Kerkbestuur en Schoolbestuur. 7. Uitslag overleg B W. 8. Kindervacantiewerk. 9. "De Schans". 10.Sluiting. Kerkbestuur. Dorpsraad. COLLECTE VOOR HET KI NDERVACANTIE'v/BRK VANDAAG is de collecte huis-aan-huis voor het kinderva kantiewerk. Vergeet Uw bijdrage niet. Uw kinderen hebben er plezier •4 van en bovendien is er erg veel geld nodig. [ie sarris v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1