DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1972 RedaktieadresKI. Oii'loseweg 7, Nr. 23. tel.. 6 0 o. 9 juni 1972. P_ EOCHIB-NIPlPi.l> Week 10-17 juni 1972. Misdienaars: Pons Dinghs en Jos Emonts. Jac Wismans en Jos van Kuyck. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zondag - tiende zondag door het jaar. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur 8.00 uur: 1000 uur 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 730 uur 19.00 uur; Jaardienst zlg. I artin Wismans. uit dankbaarheid t.e.v. H. Gerardus, voor de leden van de Boerenleenbank. zlg. Heter Beuyssen. zlg. Hendrik Pkilipsen vanwege de Bond ven Bejaarden. gezinsmis (int. offeraars). bijz. int. bijz. int. ter ere van 0.L, Vrouw (int. offeraars), overl. farn. Geerets - Boenen. BAE00KIE- en DOllL-bVBEG, BEHING Het ligt in de bedoeling on binnenkort onze jaarlijkse parochie- en dorpsvergadering te houden. Als voorlopige datum hebben we ge dacht K.-AKDAG, 26 JUNI OM ACH'f UUE bij M. Kuypers. Deze vergadering is bedoeld voor de parochieële en dorpsbelangen. Om het goede verloop van deze vergadering te waarborgen willen we aan al],en vragen on eventuele suggesties en verlangens schriftelijk in te dienen vóór 19 juni a.s. - De suggesties"voor p'arochiecle belangen kunnen ingediend worden bij leden van het kerkbestuur of bij Mijnheer 'Pastoor. Suggesties voor dorpsbelangen bij een van de leden van de dorpsraad of bij de heer Raaijnakers Naar aanleiding daarvan zal de agenda voor de vergadering worden sa> mengesteld. Ook het financieel overzicht van de kerk zal nog worden doorgegeven alsmede het jaarverslag van de dorpsraad (na deze vergadering). We hopen op een vruchtbare vergadering en dat zal zeker slagen als een en ander van te voren schrifte1ijk ter kennis is gebracht. Kerkbestuur cn Dorpsraad. -at saHaas- il

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1