Stichting Gomeenftcha^sjauis, i.o. V/ij zijn met onze plannen al neer een stapje verder: de bouwtekening is thans klaar en aan de hemd daarvan sal de oe~ groting opgemaakt worden. Bestuur Stichting. Katholieke- Meisjes Gilde: Maandag, 29 mei a.s. clubavond voor de se nioren om half acht 1 s avonds De leidsters. Ilandboo^schutterij "Be Batavieren'^: Afgelopen zondag heeft weer het jaarlijkse lzoningschieten plaats gehad. 28 schutters hebben er aan deelgenomen. Om 2 uur vond de loting plaats, waarna de wedstrijd een aanvang nam. Om 4.30 uur was de bekendmaking van de geschoten punten van de eerste25 pij len. Hieruit kon men opmaken dat do strijd om de koningstitel zwaar zou zijn een zestal schutters lagen ongeveer gelijk aan kop. Om 5 uur werd cr gestart voor de tweede serie van 25 pijlen. Om 8 uur werden de zes hoogste schutters er uit ehaald voorde ver schieting vs.li schuttcrskoning. Hiervoor moesten nog 12 pijlen ge schoten worden en intussen steeg de spanning wie hot zou worcien, want alles werd goed geheim gehouden totdat alles goed geconoro- loerü wasOm 9 uur nam voorzitter Cremers het woord en dankte al lereerst de schutters voor hun prestaties cn vooral dat or zo'n goede stemming is geweest, geen enkele wanklank is er gehoord. Hij dankte ook het talrijke publiek dat opgekomen was, zo groot als dit jaar is het nog nimmer geweest. Dat is toch wel oen teken_c ac U onze vereniging een warm hart toedraagtook voor dc financiële steun die U ons gegeven heeft met poalen. Hij hoopte ook in cLe toe komst op deze steun te mogen rekenen. De gelukkige prijswinnars waren: E. Wcys, 'fh. Jacobs, Ant. kuypers, Jac Cremers. Hierna werd door de voorzitter de koning bekend ge maakt en dat was dan G. 'SYS met 546 punten. Dit is de derde maal dat hij deze titel in de wacht wist te slepen. Een langdurige ova tie volgde hierop. Intussen werden hem de versierselen uitgerei-t Bij een koning hoort ook een adjudant. Hierinis hij goed geslaagd, op een paar puntjes na. was oolc deze bijna koning gewccstm wie weet wat nog voor hem is weggelegdhet was M. Smulders mot ^5''5 punten. Hem werden ook dc versierselen uitgereikt. H. Wcys heeft 'net oom al zeer goed gedaan, enkele puntjes meer of hij had zich ook moet oen van de eretekens kunnen sieren, wie weet het volgende jaar. Hij schoot 542 punten, gevolgd dooi? M. Kuypers 517 punten, H. Smits 5466 punten, I. Weys 514 punten. Dit waren de zes hoogste schutters. Ook werden er prijzen uitgereikt, waar dit jaar alle zorg aan besteed was. Voorzitter dankte nogmaals allen cn hoopte^ verder de avond in gezellig samenzijn door te brengen. 1 ag ik oom vanaf deze plaats de commissarissen hartelijk dankzeggen voor de medewerking die ze de gehele middag getoond hebben on vooral ook de beide loden die de geschoten punten hebben gecontroleerd. Dank ook aan onze doclhouder, die alles zo goed geregeld heeir, ook v/at verzorging van de inwendige mens aanging zijn wij zeer tevreden De avond is verder zeer gezellig doorgebracht. 3 cn 4 juni a.s. wordt de dorde bondswedstrijd gehouden. Dc secretaris 1. Poels. li-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4