- 2 - Missdo Baó jguio, mei 1972. Beste donsgenoten, Sinds enkele maanden ontvang ik door middel van mijn schoonzuster Philipsen - Aerts, het Castenray's blaadje "De Schans Het verheugt mij te zien dat Castenray bruist van leven, hulde san de jongeren voor de initiatieven, ze zijn toch niet zo slecht!:; als men soms denkt. Als de redalctie wat plaats wil inruimen wil ik die graag benutten om mijn mede-dorpsgenoten iets te vertellen over mijn werk hier in Mozambique Natuurlijk weet U door krant en t.v. dat er nog al wat te doen is over de streek waarin ik mij bevind. Maar laten we politiek er buiten laten. Wij hebben^hier onze missie op een afstand van 150 kilometer van de hoofdstad nourenco Marqués, en bestaat bijna geheel uit zwarten. De missie ligt afgelegen in de jungle. Er horen bij natuurlijk kerk, scholen één op de hoofdstatie en 9 op de buitenposten die eens per maand ook als kerk dienst doet. Gedurende de H.Missen op zondag worden de gezangen, inelodiën uit eigen streek, begeleid door inland se trommen. Het klinkt prachtig alleen moet je wel om je trommel vliesen denken want het gaat luid. Natuurlijk deinen ze mee want met het ritme zijn ze geboren. Zelfs kinderen als ze goed en wel kunnen lopen, doen de groten al na. Je kunt zeggen dat dit een stuk van hun leven is. Het is zo iets als de jeugd in Europa danst maar danvolgens mij ondeskundige mening, wordt hier in deze dans de inhoud van het lied. of gezang uitgebeeld. Daarom ook heeft ieder gezang z'n eigen ritme en eigen beweging. Mocht ik de moderne dans in Europa te laag aanslaan dan hoor ik het wel??'?? van de jeugd, ïot slot vergeet niet dat dit een overlevering is van eeuwen. Ons gezelschap hier bestaat uit twee blanken, pater Ev/als uit Over- loon en ondergetekende. Verder 'I- zwarten een pater en drie broeders. Mijn werk hier is het economische gedeelte van de missie (als ik nog geen grijze haren had, zou je ze er soms we1 van krijgen) ver der de boerderij waar we zelf voedsel verbouwen voor ons groot gezin, ongeveer 70 man, waaronder een bejaardehuis (veel te mooi woord) met 25 mannen en vrouwen die geen familie meer hebben en dreigde te verhongeren. Dan een opleidingsschool voor timmerman waarvan een zwarte broeder de leiding heeft. Het is nog primitief maar d'r zit schot in. Daarnaast oen internaat voor arme kinderen die hier hun lagere school maken (4- jaar) 56 in getal. Bij do rnssie hoort ook de medicapost. On U een beeld tc geven, en kele cijfers, in de eerste drie maanden werden er in de eerste hulp post 2.300 consulten ingeschreven, waarbij de nabehandeling (en) niet wordt (en) inbegrepen. Ook komen hier de aanstaande moeders voor bevalling er worden hier per maand zo'n 20 a 25 baby's geboren. Dikwijls ook moeten wij aanstaande moeders, soms op het nippertje of, dit is een hoofdstuk apart, en andere zieken ophalen soms door bijna onbegaanbare vegen. Maar onze landrover komt cr door. Tussen haakjes, wij hebben van de MTVA de belofte, als de collecte goed slaagt, voor een nieuwe landrover, deze is 7 jaar oud en totaal ver sleten. Dus mensen gedenk deze collecte van de MIVA zondag. Ik heb nog vergeten te vertollen dat dit hospitaal bediend wordt door de zusters van het kostbaar Bloed. Duitsers en Oostenrijkers Helaas is cr maar dén zuster met zwarte helpers. Dit personeelsge brek is een algemeen verschijnsel. Boste dorpsgenoten, U begrijpt dat het onmogelijk is om in dit kort bestek alles to vertellen. Maar U hebt een klein idee van ons werk voor de opbouw en ontwikkeling van een klein stukje Afrika Graag beveel ik mij aan in Uw gebed. Hartelijke groeten aan allen. Uw missionaris in de rimboe Teng ï-'hilipscn S.B.B. Broeder i'hilipsen: bedankt voor deze brief. n - e fiedaktie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2