VEREN IG-1NGEN VERENIGINGEN VEEENIG ING-EN Katholieke Meisjes Gilde Dinsdag, 9 mei a.s. clubavond voor de junioren. Do Leidsters. Ponyclub Op zondag 50 april j.l. hebben de ponyruiters deelgenomen aan het kringconcours te Sevonum. Bij de dressuur voor achttallen wisten onze ruiters zich het 3de plaatsen van de 12 deelnemers. Dit is een mooie prestatie als je weet dat er 5 van de 8 nog nooit zijn uitgekomen in een achttal. Bij de individuele dressuur cat. G. klasse licht behaalde Fons Dinghs de derde en Wilbcrt Classens de Ede prijs en de bij de Idas- se IS, was de Ede plaats voor Wim Classens. Bij de cat. D. klasse M was de 3de prijs voor Jac Vismans Hz. Bij het springen klasse B wist Wilbert Classens het pareour zo te rijden dat hij slaagde voor de springproofBij de C.klasse was de 6de plaats voor Wim Classens, omdat hij bij de barago een fout ge maakt had. Bij do D. klasse heeft Jac Vismans Hz, 2x eon foutloos parcours gereden, zodat de 3de prijs voor hem was en dit was tevens de achtste prijs voor onze ruiters. Goed zo jongens, Op zaterdag 13 mei a.s. zal de Venlose Ruitorclub bij gelegenheid van haar EO-jarig bustaan oen receptie houden van 19.30 - 21.30 uur in het clublokaal café 't Ven" aan de Straclseweg te Venlo. Limburgse Vrouwen Beweging: Bes t uur sv e rg ad e ri ng Vrijdagavond 5 mei a.s. is bestuurs vergadering bij mevr. Vollcborg-Arts aan huis. Aanvang 8 uur. Op deze vergadering wordt het werkprogramma voor hot seizoen 1972 - 1975. Alhoewel dit op do cdenvorgadoring van 22 maart j.l. al met de leden doorgesproken is. kunnen nog suggestie's telefo nisch doorgegeven worden aan het bovengenoemd adres op vrijdagavond. I Jaarlijks Er zijn veel dingen die ieder jaar woor opnieuw gebeuren omdat het nu eenmaal gewoonte is of omdat het zo hoort.... kaar er zijn ook zakon die jaarlijks moeten gebeuren, omdat wel cn woe, gezondheid of ziekte en de toekomst kansen van vele mensen er zonder moor vanaf hangen. Zo is hot ook mot de jaarlijkse aktie van de "Vriendenkring van de hedischo missiezustersZonder deze heel konkrete hulp zullen vele zieken in Afrika, Oost Azië en 'bidden Oosten onverzorgd moeten blijven. Daar waar mensen cn hun nodon in het geding zijn, gaat het niet moer om oen "aktie uit gewoonteof omdat het zo hoort. Het gaat om onze Kristelijke geloof-waardigheid zelf, die tot uit drukking moet komen, in een solid ar it e i t s geste zoals die van de vriendenkring ven de medische missiezusters. Mag er ook dit jaar wcor op Uw solidariteit gerekend worden??? Bijgaand ontvangt U een foldertje van deze aktie. De rondgang zal gehouden worden van 7-15 mei a.s. Hot Bestuur van de L.V.B.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2