[IE SQEFUS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur - Redactieadres: KI. Oirloseweg 7, Nr. 12. 2 A maart 1972. tel.606. Geachte lezers, Voor de duidelijkheid publiceren wij onze advertentieprijzen nogmaals: Deze zijn: 1. Advertentie van een heel blad 15,00. 2. Advertentie van een half blad f. 7,50. 3. Klokadvertenties 2,50. A. Advertenties voor huwelijk, geboorte enz. 2,50. 5. Tussenmogelijkheid (5/8) blad 5,00. 6. Verloren- en gevonden voorwer pen gratis. Voor advertenties met veel tekenwerk wordt het op prijs gesteld dat er, behalve de normale kosten voor ruimteiets extra's be taald wordt. Dit laten we echter over aan de adverteerder. U weet natuurlijk, dat ingezonden stukken ten alle tijde welkom zijn. Wij verzoeken U wel om ze met naam en adres te ondertekenen Verder behoudt de redektie zich het recht voor om ingestuurde stukken al dan niet te plaatsen. De Redektie. P.UK) CH IE --1: IKUW S Weel: van 25 maart tot 1 april. Misdienaars: Willie en Jos Duykers. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Mart Geerets en Antoon Trien. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag 19,00 uur: maanddienst zlg. Martin Wismans. Palmzondag. "TTTCkX uur'zlg. Henricus Camps. 10.00 uur: hoogmis met palmwijding overl. fam. Dinghs - Briesen. 8.00 uur: zlg. Gertruda Eambags. 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. S.GO uur: tot' bi"jz"Tnt, 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uur: gezinsmis (Tnt. offeraars). Witte Donderdag. T57Öt> 'uur: Plechtigheid voor de schooljeugd. 20.00 uur: Plechtige avondviering overl. fam. Verhoeven - Houben. V-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1