-[IE SBUflllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadres KI. Oirloseweg 7? Nr. 11. tel. 0 S. 17 naart 1972. INGEZONKEN STUK Geachte redaktie, Afgelopen week is er nogal wat stof opgewaaid over het niet ver schijnen van de parochieberichten in "De Schans". Ondergetekende wil hierover het een en ander rechtzetten. De parochieberichten zijn inderdaad bij de redaktie afgegeven maar zijn dooi1 zeer toevallige samenloop van omstandigheden tus sen een krant terecht gekomen en verder naar de papierbak ver huisd. Wie op het reöaktieadres de schuldige is, kan moeilijk nagegaan worden- daarom wil ik langs deze weg de parochie mijn veront schuldigingen aanbieden, en heb verdere maatregelen genomen dat zoiets niet meer voorkomt. Verder zou ik willen vragen aan de inzenders, dat ze hun kopij in een enveloppe willen doen, zodat ze niet bij de reclame e.d. terechtkomen (of tussen de krant) Wat betreft het rechtzetten van dit geval, zou ik nog even wil len zeggen dat dit echt niet in de kerk had plaats moeten vin den, dit had ook onderling gekund, en dan alsnog- een blaadje rondgeven, - Nogmaals mijn verontschuldigingen en dank aan de redaktie voor de beschikbare ruimte. Jan Vissers IQ. Oirloseweg 7« Naschrift van de redaktie Wij dachten, dat hiermee de zaak genoeg toegelicht is; wel wil len we nog melden, dat we onze excuses hebben aangeboden aan de parochiegeestelijke. De Redaktie. Geachte lezers, Zoals U in het ingezonden stuk hebt kunnen lezen, zou het op prijs gesteld worden, wanneer te plaatsen stukken in een enveloppe ingeleverd worden. Dit geldt dan vooral voor de kleine en zeer kleine papiertjes. We hopen dat U hiermede rekening wilt houden. De Redaktie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1