-dl SBEFinS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 ,1 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur Redaktieadres: KI. Oirloseweg 7» tel. 608. 25 februari ar, 8. Projekt Kerkopbouw gaat in uitvoering. Op het einde van deze week wordt in 18 gezinnen van ons dorp een brief bezorgd, waarin een vriendelijke uitnodiging zit. Een uit nodiging voor Bep of Frans, of voor vader of moeder. Het staat op wie de uitnodiging bestemd is. En dan wordt iets gevraagd, iets wat nog niet altijd even gemakke- Uw eerlijke, persoonlijke mening te zeggen over parochie, over Christus en zondevergeving. Hoe de enveloppe voor belangrijks van U lijk zal zijn. Om zaken van kerk en denkt U over het een en ander, wat verwacht U van kerk en evange lie?? Uit onze parochie hebben zich 9 mensen voorbereid om met anderen daarover een goed gesprek te hebben. De vragen hebben ze op papier staan, een soort enquête. Maar dan een enquête waar iets mee^gaat gebeuren, hier in onze eigen plaats. Met deze 9 mensen zullen we straks alle gegevens ondervragen: om te kijken hoe we beter samen kerk kunnen zijn, dienstbaar voor allen. Maar eerst willen we weten hoe U denkt, wat U verwacht en wat U niet meer verwacht. Uw mening interesseert ons, Uw pastoor maar ook de groep leken die in de afgelopen maanden zich voorbereid hebben op dit projekt kerkopbouw. Nog even dit: de namen van de personen die geënquêteerd worden zijn willekeurig uit do karthoteek getrokken. De enquêtes worden anoniem ingevuld. De enquêtes moeten persoonlijk ingevuld worden, niet een "gezinsantwoord"maar het eigen, persoonlijke antwoord van één man of vrouw. PAROCHIE-NIEUWS Week 26 februari maart 1972. De tweede zondag in de Veertigdagentijd. Misdienaars: Fons Dinghs en Jos Emonts. Jac Wismans en Jos v. Kuyck. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. 19*00 uur: overl. fam. Cremors - Verstegen. 8.00 uur: overl. fam. Philipsen. 10.00 uur: tot bijz. int. 3.00 uur: zlg. Gertruda Rambags. 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: Gezinsmis (int offeraars). 8.00 uur; tot bijz. int. Eerste Vrijdag van de maand, bijzonder toegewijd aan het H. 8.00 8.00 19.00 Har uur: uur: uur; Hoogmis ter ere van het H. Hart. terere van O.L. Vrouw (int. offeraars). Jaardienst zlg. Lei Heidens.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1