- 3 - Het waren echter de gastheren,die in 'de 20ste minuut,' togen de verhouding in, uit een van hun zeldzame aanvallen konden scoren: 1 0 Onze spelers moesten nu alles in het werk stellen om nog voor het riastsignaal op gelijke voet te komen. Melderslo probeerde zijn voorsprong te vergroten en zö kon men een tijdlang genieten van attractief voetbal. Vlak voor rust deed Nico Büddiger wat al eer der gedaan had moeten worden. Hij probeerde een afstandsschot. En de kracht waarmee dit gebeurde kennende, was het niet onbegrijpelijk dat de bal al in de touwen lag, voordat de keeper mot zijn ogen kon knipperen. Een juweel van een doelpunt:ij In de tweede helft kregen beide, ploegen nog verscheidene kansen. Eerst was het Melderslo, daarna Castonray, dat wel een kwartier lang op het doel van de tegenstander bleef beuken. Melderslo veroorzaakte de ene vrije trap na de andore.Toch bleef de stand tot het laatste, fluitsignaal gelijk en kregen beide ploe gen er een kostbaar puntje bij. a.s.-Zondag komt hekkesluiter Swolgen op bezoek. We hopen dat voel supporters onze spelers zullen steunen met hun aanmoedigingen. KIENAVOND op 14 januari 1972: Hedenavond om 20.00 uur begint onze krenavond in café van Rhce. Deze avond is toegankelijk voor seniorenleden en donateurs met echt genote of verloofde. Er zijn prachtige prijzen tc winnen. U komt toch ook???? BESTUUR S.V, Castonray, TRAINING- O" - - Met ingang van dinsdag, 18 januari a.s. zal do jeugd- training op hot sportveld worden' stopgezet. In plaats hiervan zul len spelavonden gehouden worden, eveneens op dinsdagavond in hot gemeenschapshuis. Aanvang half acht, .JEUGDBESTUUR S.V. Castenray. Katholieke Meisjes-Gilde:- Donderdag, 20 januari a.s. clubavond voor de junioren van 19.00 tot 21.00 uur. De Leidsters. Land.elijko Rijvereniging "De Eendracht": Op maandag, 17 januari a.s. zal de jaarvergadering gehouden worden van de ruitorclub. Deze zal beginnen om half acht. Op deze vergadering zal er een bestuursverkiezing plaatshebben. Na afloop van deze vergadering zal er een toepwedstrijd gc-houden worden, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Wij verwachten dan ook.oen grote opkomst. Vorder ligt het in de bedoeling om op 8 februari a.s. een feestver gadering te houden. Limburgse Vrouwenbeweging: UITWISSELING: In verband.met de uitwis- oR van.de L.V.B., mot de Vrouwenbond van Landhorst op dinsdag 2p februari a.s. vragen wij Ac meisjes die op die avond"willen hel pen met het serveren van koffie en frisdrank, zich op te willen ge ven bij een van de bestuursleden.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3