DORPS BLAD voor C A 5TENRAY JAAK ANC. 1 NUMMER 111.1972 É=i 3 RedaktieadresKI. Oirloseweg Tel.^608. Kopij binnen vóór woensdag, 17.00 uur. Aan alle inwoners van Castenray. Ook dit jaar' is het mogelijk om een contactbijeenkomst met het college van B ep II te hebben. De Dorps- en Wijkraden zijn in de gelegenheid gesteld te bepalen wat er die avonden (de contactbijeenkomsten) besproken zal worden. Gaarne zou Uw Dorpsraad een gesprek hebben met al degene, die belangstelling hebben.. Dit kan DONDERDAG, 20 januari 8.00 uür in café Kuypers. Samen kan dan 'gezien worden welke stappen we verder kunnen on dernemen, Eenieder die belang stélt in 'Castenray en in de toekomst ervan, v/orden bij déze uitgenodigd. Wij hopen op een grote opkomst. G. Eaaijmakers Voorzitter Dorpsraad, PAROCHIE-NIEUWS; Week 13 - 22 januari 1972: Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Zondag Maandag Dinsdag 8.00 10.00 8.00 uur: uur uur: IA. 30 uur Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 8.00 8.00 8.00 uur: uur: uur Zaterdag 8.00 19.00 uur: uur Mart Geerets en Antoon Tielen, Jac Wismans en Peter Strijbos. zlg. Leonard Peeters en Maria Spreeuwen- berg. De zang wordt verzorgd door Dameskoor, tot bijz. intentie. zlg. Henricus Baeten en Maria Jeurissen. zlg. Bernard Vullings en Maria v.d. Broek. Plechtige Huwelijksdienst Bruidspaar Oirbans - Küiien. - Gezinsmis (int. offeraars), zlg. Willem Tielen en Lamerdina Weys. ter ere van O.L. Vrouw van Altijdd. Bij stand. ter ere van 0.1. Vrouw (int. offeraars), maanddienst zlg. Jos Jenniskens. N.B^: Van dinsdag 18 januari tot 25 januari a.s. is de Bidweek voor de eenheid. 3 i t-r V, 'T -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1