DORPS BLAD voor CA STEN RAY JAAK AM- NUMMER 7 7.1.1972 Kopij binnen vóór; woensdag, 17,00 tuur» - Redaktieadres: KI, Oirloseweg 7, tel,60S» RedaktiLoneel- Beste lezers, - U ziet hétwe zi jin begonnen aan jaargang nummer 1. Voor de cfwiflse Ito;; hebben wè maar' een nieuwe kop ontworpen voor ons blaad j o, ¥ij hopen» dat U, het komende jaar erg veel plezier- hebt van "De Schans' Om echter niét op te vallen,, door niet duurder te worden,, hebben we moeten besluiten' tot ehkele prijswijzigingen, voor het komende jaar. (IT had natuurlijk niet anders verwacht De voornaamste wijzigingen betreft de advertentie-prijzen 1» Familieberichten zoals huwelijksnankondigingen, geboorten e.d, intuinen vanaf, hu. geplaatst. worden tegen een- prijs van 2,50» .2, De prijzen van de kleine advertenties (klokadvertentiesbli ivon op 2,50 gehandhaafd, 3» Vorder is er" dé mogelijkheid om advertenties té plaatsen voor 5»£}0. 4, De prijs voor een half blad komt voortaan op 7,50, 5» Een heel plad gaat voortaan 15..,00 kosten,. Öndanks deze - (klein©) -prijswijzigingen zult XX- het natuurlijk niet nalaten om zo af on toe, als het nodig is, een advertentie te plaat - -• ------ - - D.e, Rcdaktie, Zaterdag a»s. KARNAVALSBAL mot als- gasten d e kam aval s ver eni ging' uit Blitterswijek. -.■<-■ o o Bijeenkomst- van dc leden van de karnavalsvereniging óïn 19.30 uur: (half acht) om 8 uur- vertrek naar dë zaal, l' Zondag van" 16.00 uur -17.Op' uur: RECEPTIE in Venray. Bijeenkomst om 15,30 uur bi j café Kuypers, Vertrek met de bus (lijndienst Zuid-Ooster KNUPPELS en KI ÜPPELINNEKES Zoas gillie allemaol wet halde w.e.ej maergenaovend »t urste kamovals- oai. Dat is dan tevens mi ene lae&ten'aovend as Prins Karnaval van. eas-ele.Ik.hoop dat-gillie alleinaol komt. Laote. wee j dur nog is enne echte - alderwetse. karnevals aóvènd van make, De zaal is ooj opgeknapt dus don kan dur wer tege'en de opbrengst is vunze® verenigingen en de Stichting van ut patrenaat. Op dizzen ao vend zulle ok anwezig zien Prins Frans ut Blitterswilc mit ziene raod van elf en de Blaoskapel. Verder natuurlik. '»n hiBl stel andere vaste-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1