dat wij het volg-en.de artikel gelezen hebben in "De Ver-woeste Kerken van Limbtirgf - C-ASTEIvRAY>: i v 'f' Alleen het sterk herstelde lco.or van de kerk t© Castenray is oud: het is laatgotisch en dateert vermoedelijk xiit de tweede helft der 15de eeuw®. Als: dit waar is, moet het ©en deel zijn der ^capella", dfö er volgens de parochieregisters in 1485 stond. Een notitie uit 1.668 vermeldt, dat vanuit Vertray. op Zon- :e^L"''fé egt dagen een priester gezond en' word dié om zes uur 's mo'rgehs iu. Cast enray deïil» Mis las''en ei daarna ..catechismus: gaf. D.o ka pel van Castenray ondergihg goen veranderin gen voor I9IO, toon architect C» Franssen ze mot drie traveeën. verlengde» In 1933 voegde diens zoon Ir» Jos» Fransseneen vierdo tra vee» too,, alsmede zijbeuken, kinderkapel, to ren en sarristie, Van de sinds 21 oktober 1944 in de buurt neergekomen. granaten fte.cf J;. gopn enkele de kerk zelf beschadigd» Op 135.' oktober wordt de lading in den. toren aangebracht, -die dezen moet laten springen» De pastoor vraagt en krijgt hulp van enkele Duitsche soldaten (de mannen van het dorp moesten onderduiken) om den verplaatsbaren inventaris der kork zooveel mogelijk in veiligheid te brengen» Zelfs het nieuwe uurwerk (1.943) wordt door h.on uit don toren gehaald en-in, den 'kelder opgeborgen» Zoodoende is doói. Jipt opblazen van dm inventaris alleen do communiebank verloren gegaan,' de kerkbanken dié er ter - bes'eherming tegenaan geplaatst waren, en -teyehs do mooi"'gebeeldhouwde preekstoel uit 1724. Een schilderij van 0«L. Vr. van Altijd durend en Bijstand, dat achter in de kerk hing, bleef ondanks vernieling en puin rond om, ongerept'.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 6