7 - Hierdoor verkreeg de Kapel een flinke bron van inkomsten., Hot tol huis (do tegenwoordige kosterswoning) met café on vele landerijen, is allemaal van v.d. Eyndt afkomstig en leverde goede inkomsten. Johannes v.d. Eyndt mag hierdoor wel genoemd worden de stichter van Castenray» Castenray word steeds grooter en in 1911 had de hierboven genoemde noodzakeli jlce uitbreiding plaats. Thans blijkt het Kerkgebouw wederom te klein en zal Pastoor Verheggen binnen afzienbaren tijd met ver- grooton ofwel nieuwbouw beginnen. Plannen hieromtrent zijn er reecls, altijd in beginstadium. In 1921 word de Rectoraatswoning esn Schoei gebouwd. Ook in 1921, werd het, eerste Kerkbestuur benoemd n.l. Friezen, J» GeurtëC. Rem- melings en P.J. Steeghs, welke deze functie nog bekleedon. In 1929 werd de openbare school omgezet in een Bijz. school. De, eerste Rector wellco zich t.e Castenray vestigde was: Rector Gecrards, de tegenwoordige Pastoor van Oirlo. Deze werd opgevolgd door Rector Muldor (thans Pastoor te Broelcsittard) Rector Kuijpcrs (thans Rec tor te Tcynorsstok) en daarna de tegenwoordige Rector R, Verheggen, de thans benoemde Pastoor, De nieuwbenoemde Pastoor werd geboren te Buggenum, 18 december I89O Priester gewijd te Roermond in maart 1916 en was vervolgens Kapelaan ta Heldeii-Dox-p gedurende x-uim 13 jaar. Vanaf 1932 Rector te Castenray, Do nieuwe benoemde Pastoor is door zijn parochianen bemind. Het is een harde werker, hetgeen getuigt uit de verschillende nieuwe vereenigin- gon die hij in een jaar tijds oprichtte. Eeen Derde Orde heeft Casten ray thans met ruim 110 leden. Do Mcisjes-Congregatie is eveneens op gericht en zoo denkt Pastoor Verheggen nog aan meerdere vereenigingen» In april, werd door Rector Vorhoggon begonnen met den bouw van con niauw Patronaat» Dit gebouw, voorziet in een hcognoodige behoefte. De. rente wordt getrokken uit zaal-huur voor de verschillende vergaderingen, ter wijl de aflossing geschiedt met kapitaal door de leden der eiarveree- niging van Castenray bijeengebracht, l/2 cent per Kg, geleverde eieren is voor do aflossing. Pastoor Verheggen heeft alle inwoners voor zijn werken gewonneh.Allen willen hun Herder helpen. Het gebouw is keurig eax prachtig' ingericht. Geen overdreven luxe. Het trekt de bezoekers reeds aan. Een beugelbaan, toonoelzaal, klein vergaderzaaltje,, alck.es wat men maar denkt is or aangebracht. Een fanfare heeft Castenray nog niet, maar ook daarover denkt de nieuwe: Pastoor reeds tot oprichting. Alles gaat niet te gelijk:,; zegt Pastoor Verheggen De installatie zal a.s. zondag plaatshebben, door de Hoogeorw. Heer' Deken Thieleii, daarbij geassisteerd door den Pastoor van Blitterswd'jk (een Heerbroer van de nieuw benoemde) en Pastoor Gcerards van Oirlo, Bij mooi weer zal het a.s, zondag druk zijn te Castenray

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 7