- 3 - mensen, die betrokken zijn gouicest bij dezo kronkel, thans staan ingeschreven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Venray als werkzoekenden. Door fouten als doze kan inderdaad een hele familie te gronde gaan. Onze nieuw aangonomenen is opgedragen om voortaan bij elke ingezonden brief te plaatsen: S.E. 0. (salvo errore et omissione) d.i.: behoudens fouten en weg latingen. Boste hoer Ma es, wij wensen U voor de toekomst veel sukses me£ Uw biologische na sporingen on tevens wenson wij U toe, dat U niot door zetfouten, als waar het hier om gaat, op een zijspoor geleid zult worden. N.B»: Naar aanleiding van deze geschiedenis zou U Uw abonnement hebben kunnen op zeggen (wat wij niot waarschijnlijk achten), indien U hiervan voorzien was. Wij bevelen U dan ook dringend aan om eerst oen abonnomnt to nemenj dan kunt U altijd nog zien wat U armoo doet. De resorve-redaktie. PA-ROCHIE-NIEUWS Week Van 11 tot 18 decombor. misdienaars: Fons Dinghs en dos Emonts, Willie Duykers en 3os van Kuyck. De Derde zondag van de advent. Zaterdags 19.00 uur: Maanddienst zlg. Martin Wismans. Zondag: 8,00 uur: zlg. Engelbert Emonts en Maria Gourts. 10,00 uur: maanddienst zlg» Dos Oenniskens. Maandag: 8.00 uur: zlg. Oosophina Scykons - Collin. Dinsdag: 8,00 uur: zlg. Huberdina Strijbos - Kemmolings. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis, (int, offeraars). Donderdag: 8,00 uur: tot int, fam, Gooren - Dinghs. Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. Willemsen - Martens. Zaterdag: geen vroegmis. 13.30 uur: Huwelijk bruidspaar Kusters - Roelofs, 14,30 uur: Huwelijk bruidspaar van Voorst - Ghijssen, 19.00 uur: zlg. Piet Tielen. Boorenloonbank BEKENDMAKING. Op vrijdag, 26 docember a.s, zal er geen avondzitting wordon gehouden. Hat kantoor is dan geopend tot 4 uur. De avondzitting wordt gehouden op donderdag, 23 decembar van 5 tot 7 uur. Belangstellenden gelieve hiervan goede nota te nemen. L. Diroks, BEZORGING BEZORGING BEZORGING BEZORGING BEZORGING. Over de bezorging van "De Schans" van vorige week zijn wel klachten bin nengekomen over "te laat" of niet ontvangen. De oorzaak voor deze vertraging lag vooral in het bezoek van Sint Nikolaas aan de Lagere School. Dit duurde tot onge veer half 6. Daarna zijn de kinderen met spoed naar huis gegaan on zijn de krant-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3