DE SCHANS" FEESTELIJKE HEROPENING VAN HET PATRONAAT Groots Gekken- Bal, Dorpshhd voor Cdsttnray l A ,9 Redaktioa.dros KI» Oirlocewer 7 Jaargang U, nummer 0 toi» «oir. o10 7 1 Kopij binnen vóór wocnsdr.g, 17,00 /O november Ly// Uur0- Ca.stonray zou Castonra.y niet zijn, ale or niot gofeost' kon wordon, Da.t zijn we clan oolc van plaïi on niot zo'n kloin bootje. Op saterdag 27 no ven') er a»s, (Da.t is IIORGEH al) wordt het opgeknap— te patronr.atsgebouw feestelijk weer in gebruik genomen, We doen dat., door middel van een da.t zijn aanvang' 3ioor.it om zeven uur s avonds en dat gaa.t duren tot 12 uur 's avonds. Dat het feest Gekken1a.lheet, wil natuurlijk niot zoggen, dat al leen de Castenrayse gekken weikon zijn (dat zijn ër ne.tuurlijk naar een pa.ar) dat wil echter zoggen dat IEDEREEN van harte wolkon is. Eet is geen jongorenbal, hot is reenoudorenbal, het is een feest voor JOEG cn OUD on verder voor iedereen, die graag een pilsje lust. We hopen natuurlijk, dat hot niet Tij EEN pilsje blijft, want de netto-winst van deze avond is woer bestond voor het patronaatsge- b ouw U woot natuurlijk allonaal, dat or in do toekomst verbouwd gaat wor den; Zoln karwei gaa.t voel, zeer voel geld kosten, waarvan Castcnray zelf een flink gedeelte noot gaan opbrengen, Als U niet niouwsgierig zou zijn naar wat er nu a.l opgelaia.pt is, dan noot U toch zo vriendelijk zijn, on wat te konen drinken ton hato van hot pa.trona.at. Eet is te hopen, da.t do open nonden (van verb.az.in") snel gevuld wor den door een of noor pilskes, Ca.stenra.yse mensen en andere mensen: Kon zaterdag, allonaal gezellig meedoen en kon dan ook in Uw boste karnnvalspakje en anders na ion ut sworkendhgs De muziek wordt verzorgd door "Tho International Combo" uit Vonlo, RBDkXTIÖNEEL Do rodaktio verzoekt aan iedereen, die iets gopla.atst wil hebben, dit in de brievenbus te doen en niot ernaast, buiten op de stoep, zodat wo hot niet bij olkar.r lioevon te vegen. Diegenen, die niet weten hoe een brievenbus werkt, kunnen zich schriftelijk wonden tot do redaktie. -II- De Redaktie

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 1