uitdelen, Dopen en huwelijken sluiten. De jongere Florinese^ zuster, die net haar noogogaan is, oigenlijk voor parochiewerk, hebben zo in do school gezet, ondat er zo'n gebrek is aan onderwijzers, Dan is er nog oen, niet neer zo'n jonge nederlandso zuster, die vroeger lang hoofd van do huishoudschool was» Zij heeft hot druk net de meisjes» Zo is begonnen net naai- en andere lessen. Alles zoor eenvoucig, bui ten op de stéep, ondat er gocn lokalen zijn. De toeloop was zo groot en onmogelijk op te vangen, dat ze zei: "eerst do Congregationeisjes Toen wildon ze allemaal in de Mariacongrcgatio om naar do los te kun nen konen. Per slot van zake hooft do zustor hot zo opgelost groepen verdoold en iedere dag een andere groep, zodat ze een beurt krijgen, al is het dan niet zo dikwijls. Hot is Graag was ik neegoga.an, naar men wilde mij hier nog niet loslaten. Et hoop wol naderhand nog eens zo'n missiewerk te krijgen. Vorige zondag, missiezondag, zijn onze jonge zustors in actie geweest Naar do twoo kerken hier in de buurt om oen mooie neerstemmige toe passelijke Mis te zingen, en oen zuster heeft gepreekt. Do mensen wa ren onder de indruk. De zuster had hun zo mooi uitgelogd, hen in allemaal mooi werk. hoe ze het k>ds konden uitbreiden in hun eigen gezin, praktisch iodorc dag. Rijk Hier in do parochie iiokong haddon ze die zondag voorbereid mot een Woorddienst, Zaterdagavond in de parochiolcork gevolgd door lichtbeel den, Do mensen waren zo blij en vroegen of ze zondagmidde.g naar het klooster mochten komen om net de zusters te praten. Natuurlijk mocht dat. Zo proberen we hier om in de geest van het Concilie to nissio- do weg» Vooral in deze tijd kunnen we een offortjo gebruiken. Problemen de wasdom geven. Daarom roken ik, voor- is U, vader en moeder, missionaris oa- Wat- iets kost, of blij komen om i: proberen neren. Maar het is zoeken na.ar org goed gebed en hier en daar zijn hier ook, on do Heer noot al op Uw gebod Moeder» Da.armoe men net ons, Christus' Rijk verbreiden, kost wat, voel kost, is iets of voel. Met de hartelijke groeten en tot de volgende koor, liefde van dc K, Geest. Uw liefhebbend en dankbaar kind en zus verblijf ik in do Zr, Torisilla. PAROCHIENIEUWS Week van 20 - 27 november 1971» MisdienaarsMart Goercts en Antoon Tielen Jac Wismans en Peter Strijbos, Laatste zo Foest van Zaterdag: ndag na Pinksteren, Christus, Koning van hot heelal» Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur: ovorl, fan Vullings - Dinghs, Do zang wordt verzorgd door hot Dameskoor, ovorl. fan. Donders - Verlindon, ja.ard, overl. fam» Heidens-Driesson. overl. fam. Verhoeven - Houben, overl. fan. Dinghs - v.d. Beuken. Gezinsmis (int, offeraars), tot bijz, int, (G« 8.00 uur: overl. fan. Roelofo - Keijzors en kinderen, 8,00 uur: tor ore van 0.L, Vróuw (int, offora.ars), 19*00 uur: zlg. Lei Heidens. 8,00 uur: 10.00 uur: 8,00 uur: 800 uur 8.00 uur: 8,00 uur: - III -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 11