REDAKTIONBEL "Do Schans" hooft oon eigen bankrekening gekregen; het nummer daarvan is- 1387 - 93867 t.n.v. ii,M, J. Vissers, Boerenleenbank Oirlo. I Ingezonden:] Eldershomo, 11 - 11 - 1971. Allereerst mijn hartelijko felicitaties bij de geboorte van "De S chans He hoop, da.t de krant een lang leven beschoren is. Ook bedank ik de rodaktio voor de opname uit do brief van Caston- rays eerste priester 011 missionaris, pater Jan T/eys De courant is een mooie gelegenlieid om af en toe oens wat op te ne men over het loven en streven van pa.ter Jan, daar in het verre en nog weinig ontwikkelde Flores, en ook van mijn zus. Mogelijk donken do mensen in Castonray"We zien en horen zo weinig van hen"» Meen het hem niet kwalijk; ze zitten daar zo druk in al lerlei beslommeringen, zodat de goodo wil alleen r.iot genoeg Is en er ook veel overschiet. Zoals uit do brief van enkele weken geleden blijlct, kan Castonray tevreden zijn over, zijn missionarissen. Zo bijvoorb.eold worden zijn prestaties daar ook op prijs gestold, al is het dan ook met protest van hemzelf. Hetzelfde geldt ook voor mijn zus Ca.to (Zustor Torisilla)die daar de taak toebedeeld is, do jeugdige nieuwe zusters en novicen op te leidon, t0tdat ze geschikt zijn om klaar tc staan en on de leiding over to nemen, als het eens nodig zou zijn. Er zijn daar gelukkig nog vele roepingen. Tevens met dezenog vele groeten aan Castonray.en ezoek van iedere Castenrayor is nog steeds welkom; ik interesseer inij voor al les, wat er in Castenray gebeurt. Nogmaals voel succes, met "Do Schans" en hartelijke groeten van G, Ways, "Eldershomo", Well. Hokeng, 27 oktober 1971. Beste allemaal, Vandaag zal ik maar weer eens aan een briefje beginnen. Mijn gedachten zijn tegenwoordig veel in Well on norgen vaders ver jaardag, Graag zou ik oen mooie bloenenruiker van hier oversturen, ¥0 hebben op het ogenblik zo'n prachtige lelie's. Als de brief aan komt is TJw feest weer voorbij vader, naar morgen vier ik hier in go- dachten moe Hier gaat alles goed, zijn gewone gang en toch ook weer niet helemaal. Het is tcgonxvoordig ook nieuwe wegen zoeken voor hot apostolaat» Sinds februari dit ja.ar is or eon team van k zusters in een zoor afgelegen kampong of lom7lom. Daar komt maar om do paar maanden oen pater. Een Indonesische zustor zorgt daar voor de poli— - II -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 10