- IV - nieuwe dionstrcr-clinr: van do Zuid-Poster Mode in vorbend net do opening van do weg' Scvonun-Venlo is do dienstregeling van do lijnbusson veranderd» Do regeling ziet or als volgt uit voor Castenray: a) Vanuit Castonray in do rich- b) Richting Horst (lijn 27): ti£g_Vonray_f lijn_27.].j: 06.57 07.57 08,27 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.27 17.57 18.57 19.57 20.57 21.57 22.57 00.03 ,van maandag t/n vrijda op werkdagen) op workdagen op werkdagen (op werkdagen r)| 05,40 (maandag t/n vrijdag). Rijdt vi'a Sovonun en Ca- lifomiSi op werkdagen op workdagon op werkdagen, 06 07 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 .40 .10 .30 .40 .40 .40 .40 .40 ,4o .40 .40 .10 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 ,4c (op werkdagen) (op zon- on feestdagen) tot Kor, VERVOLG VERBUIGINGEN Handboogschutter-ij "De Batavieren"; Afgelopen zaterdag heeft on ze vereniging deelgenomen aan hot concours bij St. Hubortus Mersolo, dat gehouden word tor golegenheid van hun 70-Jarig bo s tam. De uitslag was als volgt: Hot 1ste zestal onder leiding van lijstaanvoerder M. Smulders wist in Klasse A oen welverdiende eersto prijs te behalen not 1.259 punten} een a.antal \:e.t ze zelden geschoten hebbon» Tevens behaalde M. Smulders hot ere teken mot 218 punten. Dit zestal hoeft allo verwachtingen over troffen t l zij wisten over het gehele concour- eerste plaats te veroveren, het tweede zestal behaalde de tweede prijs, ter wijl het dorde zestal de derde pvri ja in de wacht sleepte. (tweede zestal - 1,095 punten, derde zestaJL - 964 punten). Persoonlijke prijzen behaald en MN Eoonta 4x7 G. de Rijk' 4 x 5< Het derde zestal behaalde tevens de rozenprijs net 10 rozen. Mag ik, sportvrienden, hierbij u allen nijn hartelijke gelukwen sen 'aanbieden en ik hoop da.t u op do ingoslagon weg zult verder gaan. Batavieren" verzocht on Zaterdag, 30 oktober kor.it de vereniging uit Hoort op bezoek. Alle aan deze wedstrijden deel Aanvanr der wedstrijden: schutters worden beleefd te nemen. 17.00 uur. Sccr.F»Pools

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 4