- VIII - Vervol - WOFIITGZOSICEIIDEK Dit zou iaaandagtnorgcn dus nog leunnon. Kunt U or persoonlijk niet naar toe»,.bol dan op on vraag een formulier. XJ hebt XI dan opgegeven, zodra U dit formulier ingevuld hebt teruggestuurd!i "5t. Oda", Langoweg 61, Vonray. Telefooni 04780 - 1541. O.phalen van het abonnement op dit Dornsblarl; Do Dorpsrao.d heeft bosloton het abonnement in do loop van volgende weck op te halen. On de administratie to vergonakkelijkon loopt het boekjaar van januari—januari. Het abonnement (wat nu opgehaald wordt) geldt dus voor dit jaar 1971 het jaar 1972. Er hoeft dus volgend jaar niet neer betaald te xrordon» Het abonnenont wordt dans 0,50 voor 1971. 2,5© voor I972. 3,00totaal. Degenen, die buiten Castonray wonen en toch hot krantje willen hebben kunnen dit thuisgestuurd krijgen. Hioroij konen natuurlijk do onkosten van postzegels enz. Voor deze lezers kor.it hot abonnement dan op: abonn» 3,00 portokosten 9,00 totaal: 12,00 Dit bodrag s.v.p. bij de scliriftelijko of mondelinge opgave vol-" doen» Do redaktio houdt oen volledige lijst (naan adres) bij en zorgt elke week voor verzending. Wij hopen op een goede nodowerking. 3ij voorbaat dank ervoor Ui DE Dorpsraad.» Wist XJ, dat er in Castenray eon 3RIEVSN3XJS is? XJ zult zeggen, "wat voor oen gekko vraag is dit! Fa tuur li ik is er mvactonray oen brievenbus." Toch werd er do afgelopen week de vraag gestold: «Is dur hoor in Casselo on breovcbus?" XJ kunt aan hot accent zien, dat de vraag niet door een inwoner vair Castenray gesteld werd naar door een "buitenlander" uit con doro-! je xn onze omgeving. f VOr3radon' wiG dezG' °P minst domme, vraag gestold heeftj het zou te zeer beschamend zijn voor de betrokken Als leden van do redaktio van een GASTEFRAYS blad voelden wij ons bxj het stellen van doze vraag wel lichtelijk verbaasd, temeer caar co betreffende persoon van een dorp kont, waar non vali ze^t. oat do postcode s nog op wilde varkens dc post rondbrengen. Hot stollen van boyongenoemdo vraag getuigt volgons ons van oen zoneer moer cuxcolijke kippokop-mentaliteitten opzichte van Castenray. We willen niet beweren dat Castenray nou het boste modernste dorp van de hole omgeving is, naar iedereen zal het toch moe eens zi jny dat Castenray zodanig modern is, dat' brievenbus af kan» Zelfs de postbode komt mot een autoIJl We zullen deze zeer kwalijke' zaak maar vredelievend oplossen on vergeven, maai- niet vergeten!f 11J en er er oen De Redaktio pOÏ*SOOXl#

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 8