- II V_ E_R_ E_N_I_y_G_S_W_ Tjiinbouwvorenirring: Castcnrav t Led on asporgos-telers Op maandag, 25 oktobor a.s. on 19.30 uur in Café Kuypors bijoenkoUst van allo aspergestekers voor do eindafrekening sortoron 1971» Hior zal IJ worden bekend genaaktwat U zal worden terugbetaald in dien IJ aan Uw verplichtingen hebt voldaan. De afrekening zal op deze avond plaatsvinden. Van diogono welke niet aanwezig zijn,' wordt verwacht dat voor de sortering geen belangstelling neer i3» HET BESTUUR." Secretaris II. Ui smarts Katholieke Meis.loa G-ildo Donderdag, 28 oktober a.sis de club avond weer voor do junioren van 19,00 uur tot 21.00 uur. Landelijke ri.ivoroniaing "'EENDRACHT Ponnyclub De ponyruiters hebben afgelopen zondag deel genomen aan het ponyconcours' in Horst waar de kringkampioen—schap pen verreden' werden. Het viertal van Castcnray behaalde hier do vierde prijs» Jac Wisnans Mz,t word bij het springen klasse D do tweede plaats toegekend. Joijgons. «Proficiat!! i Ruiterclub Op zondag 24 oktober a.s. wordt in Sevonum oen veteranonconcours gehouden. Hieraan mag deelnomen, die ama zone of ruiter, die 30 jaar of ouder is en minstens twee jaar niét op een concours heeft deelgenomen. Van onze vereniging gaat er ook oen viertal naar toe dat daar uit- iiorit in: areasuur voor viertallen, individuele dresstrur en springen. U komt toch ook kijken hoe die veteranen het eraf brengen??? V ergadering Op maandag, 25 oktober a»s« is er oön verga dering van de ruitorclub in het clublokaal: Café v. Rhe.e» HET BESTUUR, Linbur/cso Vrouwenbond Dropping Dondordag, 28 oktober a.s. worden ae ledon van do L.V.3. op oen onbekende plaats gedropt» Samenkomst om 19.00 uur in café v. Rhoo. Inleggold is f, 3,00. Sport Dinsdagavond is- weer soort van 2U.00 uur tot 21.00 uur in de gymzaal te Oirlo. Sportleider - is van Daal uit Venray, Leden die nog niet gesport hebben naar toch wol interesse hebben worden ook verwacht. Hebt U geen vervoer, meldt het dan oij do voorzitster en het wordt geregeld. V orgadoring Foonsdag 27 oktober a.s. is do jaar vergadering voor' de bestuursleden in do schouwburg te Sittard. Aanvag 14.00 uur, Vrijdag, 21 oktober a.s, is bestuurs vergadering om 20,00 uur ton huize van Mevr. Vullinghs-v.d. Pasch. - III -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 2