V - 2. Hot zal "J ongetwijfd roods ter oro geko; .en zijn, dat er binnen kort eon zvraro wedstrijd plaatsvindt op do doelen van do Batavieren to Castenray. Deze wedstrijd is oen familiestrijd tussen do zestallen van do "Hoysen" on do "Huyporsen"Naast deze zestallen zal or ohk nog oen zootal uit de familie "Batavieren" meedoen. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 9 oktober en begint on 19,90 uur (half acht). U wordt echter al om 19.00 uur verwacht, zodat U" zich goed kunt voor ereiden» Do inzet van de strijd is een riooie wissclbelcer hot naaruk zij nog vermeld, dat non de schutters verwacht in ge zelschap van hun wederhelft, zodat zij de strijdenden kunnen aan moedigen. Verder verwachten wij alle loden net hun echtgenotes en verloofden; oom zij zullen do strijders natuurlijk aanmoedigen# Verder kunnnon zij nog behulpzaam zijn als commissarissen en pijien- dragorc Doping is niet toegestaan, Mag ik hooi Castenray uitnodigen on doze wedstrijdon te konion be zoeken on to konen zier. net wat voor nieuwe banen onzo vereniging verrijkt is. Overal zijn tafels on stoelen geplaatst, zoc.at U gezellig bij do schutters kunt vertoeven. Kont zien en overtuigt U IJl cn het wordt beslist oen gezellige avond. Do secretaris P#Pools, TB KOOP; Bloemkool voor de inriaak. SPOTGOEDKOOP. G. Smits, Castonraysostraat 36, Telefoon315.. T EKOOP: SBTAARDAPPELEN# Ook voor de wintervoorraad# N, Camps, Molenhoekseweg 11, Telefoon: 538, TE KOOP: Neem valcor een bloemetje mee. Dagelijks verkrijgbaar: Anjers - tros anjers, u Rozen en Chrysanten* J, Philipsen-Wismans KI. Oirlo 16, Telefoons 592.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 7