L STB] 'RAYS h ORPSB LAD 8 oktober 197-• Bank: rek,nr.: 1387-93166 t.n.v. Dorpsraad C*ray. (Dhr. G. Raai j makers Boerenleenbank. Oirlo. Jaargang 0, -uuaer 1. Redaktie-adres Kl. Oirloseweg 7» Tel. 600, Kopij binnen v66r woensdag 17.00 uur. Redactioneel Tot onze grote vreugde leunt U zien, dat ons 1ste nummer al lekker vol staat. Wij hopen, dat dit zo door zal gaan. .I-laar voordat U verder leest, zijn er nog eerst enkele dingen, die U noet lezen en onthouden: 1) Mededeling. TT weet natuurlijk al lang, dat er in dit Castenrays weekblad plaats is voor alles, wat interessant, nuttig en noodzakelijk is voor ons dorp, Als U eens een keertje denkt"Dat sou wel eens iets kunnen zijn voor het krantje", geeft U dan een tip, zodat het eventu eel geplaatst kan worden. 2) Verzoek van de redaktie: Iedereen, die iets geplaatst wil hebben in dit blad, wordt ver zocht, dit uitsluitend schriftelijk of mondeling te doen. Een briefje met erop de tekst, die geplaatst moet worden, met naam en adres is voldoende. U kunt dit dan bij het redaktie- adres in de brievenbus deponeren. Bij telefonische opgave kunnen x*ij niet garandoren dat Uw ad vertenties e.d. juist geplaatstworden. Als U op dat briefje dan nog tevens wilt vermelden, hoeveel ruimte U" wilt hebben, dan zijn we al erg tevreden. 3) Bezorging van het Castenravs Dorpsblad. Wanneer U het eerste nummer van dit.blad (nr. O) niet hebt ontvangen, kunt F zich wenden tot een van de leden.van de dorpsraad} zij zullen zorgen, dat er lots aan gedaan wordt. *0 Do naam van het Castenravs Dorpsblad. Zoals U in hot eerste nummer hebt kunnen lezen, blijft do naam van dit blad voorlopig "Castenrays Dorpsblad", Nd verloop van tijd zal de naam veranderd worden. Het is n.l. de bedoeling, dat do mensen van Castonray zelf een naam bedenken voor de krant. Togen die tijd zal dit bekendgemaakt worden in dit blad. IT kunt alvast denken over een leuke en toepasselijke naam voor dit weekblad. 5Ingezonden stukken» Wij maken U erop attent, dat.ingezonden stukken van harte wol kom zijn, maar ze worden alleen geplaatst, als ze ondertekend zij.n mot vollodige naam. Do verantwoorde li jkuo.id voor do in houd van de ingezonden stukkon ligt n.l. geheel bij de ii-is-,->n- dor ervan en niet bij de redaktie of do Dorpsraad. Als eon ingezonden stuk geplaatst wordt, wil dat niet zoggen, dat de Dorpsraad of do redaktie het hiermee wel of niet eens is. Do redaktie behoudt zich het recht voor om ingezondon stukkon wegens plaatsgebrek in te korten, 6Ruimte voor advertenties, modedelingen o.d. Voor advertenties zijn er drie mogelijkheden: a) Kleine advertenties 2,50.) b) Advertenties van een half blad. (f. 5,00'.) c) Advertenties van een heel blad. (ƒ.10,00.) Do mededelingen van Kerk, school, verenigingen, dorpsraad en verder van iedereen, die er iets in kwijt wil,krijgen: zoveel ruimte als nodig is voor het overzichtelijk plaatsen van de mededelingen. - II -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1971 | | pagina 3