2010 2011 PEEL EN MAAS Donderdag 31 december 2010 - Pagina 7 HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD Juli Augustus September Oktober November December HET VENRAYSE JAAR 2010 IN BEELD De redactie van Peel en Maas heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in de gemeente Venray plaatsvonden. Een korte samenvatting van de laatste zes maanden van 2010 vindt u op deze pagina. Zorgresidentie Smakt opent haar deuren in het voormalige St. Jozef klooster in Smakt. Het gebouw is in de afgelopen periode omgetoverd tot een modern en gastvrij zorg centrum. De zorgresidentie telt 26 eenpersoonskamers en vier hotel kamers. De krakers op het Mobilisatie complex (MOB) in Ysselsteyn zijn vertrokken. De achtergebleven spullen van de krakers zijn inmid dels in beslag genomen. Volgens de voorlichter van de marechaussee is het bekend om welke personen het gaat. Zij worden gerechtelijk ver volgd, omdat het betreden van een defensieterrein strafbaar is. De zevende Werelddag van het Mondiaal Platform Venray vindt plaats. Een groot aantal Venrayse organisaties presenteren zich op het Schouwburgplein. Organisaties die actief zijn voor of in ontwikke lingslanden met mensenrechten en/ of vrede en veiligheid. De gemeente Venray opent samen met GGZ Noord- en Mid den-Limburg, Mensana en Dichter bij de gratis bewaakte fietsenstal ling achter het postkantoor aan de Poststraat. Langdurig werklozen en mensen met een beperking zorgen ervoor dat bezoekers aan het win kelcentrum van Venray hun fiets op een veilige plek kunnen stallen. Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray is snel uitgeschakeld tijdens het Oud Limburgs Schut tersfeest (OLS) in Grubbenvorst. De schietwedstrijden op het OLS in Grubbenvorst verlopen chao tisch. De strijd moet bij de eerste 40 schutterijen tijdelijk gestaakt wor den, omdat schietbomen door de wind verdraaid waren. Jan Lensen uit Wanssum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilis- sen reikt de onderscheiding uit tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubi leum van sportaccommodatie De Broekberg in Wanssum. Jan Lensen is onder meer voorzitter van Stich ting Sportaccommodatie De Broek- berg en bestuurslid van Stichting Gemeenschapshuis De Zandhoek. De eerste kunstmarkt in Venray is, ondanks de tropische warmte, een succes. Op het Schouwburg- en Henseniusplein, en een klein deel van de Grotestraat, zijn ruim vijftig kunstenaars present. De bezoekers kunnen genieten van een gevari eerd aanbod aan kunstvormen. Ook de teleurstelling in Venray is enorm na het verlies van de WK- finale in Johannesburg. Nederland verliest in een bloedstollend duel van Spanje met 1-0. Pas in de laatste minuten van de verlenging valt de beslissing. Er raast een ongekende storm over Venray. Vanuit het zuidwesten richt de storm, die slechts tien minuten duurt, forse schade aan. Bomen worden ontworteld, huizen zijn beschadigd en er ontstaat grote wateroverlast. Het ergst getroffen is het gebied tussen Veulen en Leu nen. Het brandweerkorps Meerlo- Wanssum wordt ondergebracht bij de gemeente Horst aan de Maas. Belangrijkste argument voor de keuze is dat korps en kazerne onder dezelfde gemeente vallen. De kazerne van het korps ligt sinds de opheffing van de gemeente Meerlo-Wanssum al in Horst aan de Maas. Het centrum van Venray staat in het teken van de veertiende editie van Venray Muzikaal Totaal (VMT). Op het Henseniusplein, het Schouw burgplein, De Bleek, de Grote Markt en bij drie horecagelegenheden staan podia waar zo'n 45 muziekge zelschappen een wisselend muziek programma bieden. Meer dan 1000 muzikanten en zangers van vrijwel alle muziek gezelschappen en koren uit Ven- ray maken samen muziek op het Schouwburgplein in Venray. De dag na Venray Muzikaal Totaal presen teren de jubilerende muziekgezel schappen Venray's Mannenkoor en Koninklijke Harmonie Euterpe 'Ven- ray Jubelt'. De fietsvierdaagse start in een stralend zonnetje bij Zenith. De ope ning wordt verricht door wethou der Patrick van der Broeck en Harry Maessen, eigenaar van het pand en de inrichting van de onlangs failliet verklaarde discotheek Zenith. Dank zij Maessen, die de deuren van het gebouw speciaal voor de fietsvier daagse opent en Culinair Creatief Ruud Welbers het horecadeel laat verzorgen, gaat het fietsevenement door. Burgemeester Hans Gilissen her opent de JOP in Castenray officieel. Kleur in Castenray (KIC, onderdeel van de dorpsraad Castenray) heeft het voor elkaar. Na een jaar lang werken, regelen, verven en mozaïe ken is het project af. Oostrum heeft de primeur van de eerste nieuwe ondergrondse pers container voor kunststof afval. De container staat bij de overige afval containers op de hoek van de Hoek- slag-Mgr. Hanssenstraat. Wethouder Ike Busser neemt de nieuwe voor ziening officieel in gebruik. De zestiende Oldtimer Toertocht Venray is een groot succes. Duizen den toeschouwers genieten van alle fraaie klassiekers die op het Schouwburg- en Henseniusplein te bewonderen zijn. Speciale aandacht trekken vijf Bentleys die speciaal naar Venray zijn gekomen. De start van Kindervakantiewerk Venray op de parkeerplaats aan de Parkweg-Hoopweg valt compleet in het water. De regen komt met bak ken uit de lucht en de organisatie ziet zich genoodzaakt om het bin- nenprogramma te draaien. 953 kin deren doen dit jaar mee. Wethouder Ike Busser opent de kermis in Venray bij de reuzen- schommel Show-Time op de Grote Markt. Van alle kermisattracties zijn er 26 voor het eerst in het Ven- rayse. De absolute topattractie van deze editie is volgens de gemeente Venray de zestig meter hoge toren zweefmolen Around the World. De horecaondernemers wil len voortaan meepraten over de indeling van de pleinen bij de Ven- rayse kermis. Ook dit jaar leidt de opstelling van de attracties tot fric ties tussen kermisexploitanten en kroegbazen, die hun terras moeten inkrimpen. "De inrichting van de pleinen is voor verbetering vatbaar", vindt Paul Franssen, voorzitter van de Venrayse horeca. "Daarom willen we inspraak. Niet om op de stoel van de gemeente te zitten, maar in ieders belang." In de oude gemeente Venray tel den recreatie en toerisme nauwe lijks mee. Met de komst van de drie nieuwe dorpen aan de Maas, vindt wethouder Jan Loonen van econo mische zaken het de hoogste tijd de sector een flinke impuls te geven. Loonen spreekt voortaan over vijf sterke economische pijlers. Van oudsher zijn dat de maakindustrie, agrarische sector, logistiek en zorg. "Recreatie en toerisme hoort daar als vijfde bij", vindt Loonen. "We kunnen terugkijken op een fantastisch weekend. Met prachtige muziek van absolute topkoren in een sfeervolle ambiance." Voorzitter Leo Janssen van het Venray's Man nenkoor kijkt tevreden terug op het evenement Vocal International, dat in het kader van het 100-jarig jubi leum plaatsvindt in de schouwburg en op het Schouwburgplein. De politie onderzoekt diverse branden in de wijk Veltum. Het gaat om drie autobranden en een cara- vanbrand. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Er wordt tevens een buurton derzoek verricht. Het centrum van Venray hangt vol met aanplakbiljetten tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De asielzoekers zouden geen 'aan winst' zijn voor Venray en de monu mentale panden op het St. Annater- rein. 'Wij eisen voor ons, en vooral voor onze jeugd, een oorspronkelijk Nederlandse omgeving om in op te groeien', zo meldt het affiche, waar op meer acties worden aangekon digd. Overigens is er nog helemaal geen akkoord over de komst van een azc naar Venray. Nog enkele dagen en dan moe ten ze weer naar school. Maar daar willen de Geijsterse en Wanssumse kinderen nog even niet nog aan denken. Ze zijn druk met Kinder vakantiewerk Wanssum/Geijsteren, dat dit jaar zijn 30-jarig bestaan viert met tal van leuke activiteiten. tendag de monumenten uit de 19e eeuw met als thema 'De smaak van de 19se eeuw'. De douches op sportpark De Spar in Oostrum mogen weer gebruikt worden. De uitslag van de monsters, die op maandag 6 september wer den genomen, valt gunstig uit voor de sportvereniging. Er is geen enke le legionellabesmetting meer aange troffen. In de afgelopen weken zijn dagelijks de waterleidingen doorge spoeld. Onder grote belangstelling zijn tijdens het derde Rabobank Promi- nentenkunst Gala veertien unieke schilderijen van bekende Neder landers geveild. De opbrengst van 47.500 euro gaat naar kinderen die lijden aan spierdystrofie. Onder meer Anky van Grunsven, Antoine Bodar, Ben Cramer, Maxime Verha gen, Anne-Mieke Ruyten en Jeroen van de Boom werkten aan dit pro ject mee. De Venrayse begroting van 2011 laat een overschot zien van 234.000 euro. Ondanks de recente financi- ele tegenvaller van 726.000 euro vanwege dalende rijksinkomsten, is het gelukt de exploitatie sluitend te De gemeente Venray gaat de behoefte aan een extra sporthal in Venray binnenkort in kaart brengen. Dat verklaart wethouder Patrick van der Broeck (CDA, Ruimtelijke Ont wikkeling) tijdens de raadsvergade ring op vragen van de fracties. Voor al de korfbalclubs en volleybalclub ActiveRooy zeggen momenteel met een nijpend gebrek aan zaalruimte te kampen. Ruim 600 ouderen genieten in Schouwburg Venray van de achtste editie van de Dag van de Oude ren. De Seniorenraad Venray stelt opnieuw een prachtig programma samen voor de Venrayse ouderen. Na een heilige mis in de Grote Kerk zijn er in de schouwburg optredens van Petazzie uit Helmond, toneel groep Vondel uit Castenray en de Sjanellekes uit Venray. Door een storing aan een hand matige brandmelder gaat het brand alarm af in het gemeentehuis in Ven- ray. Alle gemeentemedewerkers en bezoekers moeten het pand verlaten en kunnen pas terugkeren nadat de brandweer het gemeentehuis heeft geïnspecteerd. De ontruiming van krijgen. De begroting van een jaar later (2012) is nagenoeg sluitend (48.000 euro in de min), maar daar na duikt de gemeente Venray flink in de rode cijfers. In de jaren 2013 en 2014 loopt het tekort op naar circa 1 miljoen euro. Het college neemt nu nog geen maatregelen om de meerjarenbegroting in balans te krijgen. De kandidaten voor de Ven- rayse Ondernemers Prijzen 2011 zijn bekend Acht bedrijven strij den om de Loek Nelissenprijs die op donderdag 6 januari 2011 in de schouwburg wordt uitgereikt. De genomineerden zijn Maessen Bedrijven, Culinair Creatief Ruud Welbers, JDS bedrijfsautomatise ring, Vink Bedrijfshygiëne, Hostel- lerie de Hamert, Aspergekwekerij Frank Swinkels, Thuylshof Venray/ Intratuin en Verstraaten personen vervoer. Kiwanisclub Schieëpersland houdt de jaarlijkse boekenmarkt op het Schouwburgplein in Venray. De boekenmarkt wordt gecombineerd met de koopzondag in het centrum. De opbrengst gaat ook dit jaar naar een goed doel. De politie gaat de jacht op dea lers van harddrugs in Venray opvoe- ren.Venray telt naar schatting van de politie zo'n tien professionele han delaren in harddrugs en ruim hon derd verslaafden. De voorbije maan den zijn reeds enkele drugsdealers opgepakt. Met de hardere aanpak wil de politie in Venray voorkomen dat de drugsscène groeit en dat Ven- ray wordt geconfronteerd met meer criminele en gewelddadige uitspat tingen. Tijdens de dertiende editie van de Ride for the Roses wordt geld ingezameld dat ten goede komt aan KWF Kankerbestrijding. Aan dit spektakel doen ruim 10.000 wiel renners en fietsers mee. Het wieler- peloton trekt ook door de gemeente Venray. Het nieuwe schooljaar voor de basisscholen start ook in de regio Venray weer. Na zes weken vakan tie mogen de leerlingen zich weer melden bij hun juf of meester. Het is over met het luizenleventje, er moet weer gewerkt worden! De eerste editie van Culirooj trekt veel belangstellenden naar het cen trum van Venray. Het publiek geniet op het Schouwburgplein van culinaire hoogstandjes, muziek en entertainment. Tevens presenteert de Stichting Nationale Monumen- De muziekverenigingen MMSK St. Petrus'Banden en Euterpe wor den gehuisvest in het voormalige gebouw van Dingus aan de Hoen derstraat. Horeca-leerbedrijf Floris gaat ook gebruikmaken van het gebouw om jongeren, die een gro tere afstand hebben tot de arbeids markt, te scholen. Het college van B en W geeft de voorkeur aan de Hoenderstraat boven Kunstencen trum Jerusalem. Wethouder Ike Busser (Samen werking) krijgt van de oppositie het verwijt dat hij afspraken met de ver enigingen die het oud papier inza melen, aan zijn laars heeft gelapt. Maar dat is niet het enige. Volgens InVENtief, PP2, SP en VVD heeft hij onvoldoende geprobeerd om tot overeenstemming te komen met de clubs en zet hij 'met de kennis van nu de verenigingen onder druk door ze apart te willen benaderen'. De motie wordt niet aangenomen. plaquette van Liesbeth Rutten geeft burgemeester Hans Gilissen de ope ning een extra feestelijk tintje. In Landweert start de uitvoering van het verkeersplan. Alle woonstra ten worden ingericht als 30 kilome terzone. Alleen op de vier hoofd wegen Christoffelkruid, Klaproos, Kruidenlaan en Sleutelbloem mag straks nog 50 kilometer worden gereden. Deze zogeheten wijkont- sluitingswegen worden tevens voor zien van rode fietssuggestiestroken. Peter Teeuwen ontvangt 't Silve- ren Swaentje. De onderscheiding wordt gegeven aan personen die zich niet alleen zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor kunst en cul tuur in Venray en omgeving, maar daarmee nog altijd volop actief zijn en blijven. Maar liefst vijftig kinderen nemen in Kunstencentrum Jerusalem deel aan een Limburgse voorronde van te hebben", stelt raadslid Elly van Dijck (PvdA). De politiek is blij dat er nu einde lijk een punt lijkt te worden gezet achter een zich al jaren voortsle pend dossier. Tijdens de raadsver gadering spreken alle fracties hun goedkeuring uit voor het plan om Koninklijke Harmonie Euterpe en muziek-, mars- en showkorps St. Petrus' Banden (MMSK) te huis vesten in het monumentale pand Hoenderstraat 10-12. Kees en Toos Oostveen uit Ven- ray zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hans Gilissen van Venray reikt tij dens een bijeenkomst ter gelegen heid van het 20-jarig bestaan van de Wereldwinkel de onderscheiding uit. Kees en Toos Oostveen zijn al sinds eind jaren zeventig als vrijwil liger actief op sociaal-maatschap pelijk terrein. Sinds 1992 zijn ze zeer actief voor de Wereldwinkel in het gemeentehuis verloopt snel en vlekkeloos. Het verbeelden van verhalen staat centraal in de Kinderboeken week 2010. Het motto is De Grote TekenTentoonstelling, beeldtaal in kinderboeken. Met een muzikale rondgang door het centrum vindt de feestelijke afsluiting plaats van het winkel project van het Gehandicapten Platform Venray. Mensen van het platform bezoeken in de eindfase van het project Venray op de Schop honderden winkels in het centrum om te kijken hoe het is gesteld met de bereikbaarheid voor gehandi capte mensen. Bijna 80 procent van de winkels in Venray voldoet aan de criteria voor een goede bereikbaar heid van gehandicapten. Het nieuwe kabinet Rutte krijgt tijdens de eerste ministerraad Lim burgse vlaai van de VVD Limburg. Het Venrayse bestuurslid Bram Dirkx van de VVD Limburg over handigt de vlaai in Den Haag per soonlijk aan staatssecretaris Frans Weekers. Elf examenstudenten van Sint het Kinderen voor Kinderen Song festival 2010-2011. De tien beste gaan naar de provinciale voorronde op 19 maart 2011 in De Oranjerie in Roermond. De provinciale winnaar gaat uiteindelijk naar de landelijke finale. De Immigratie en Naturalisatie dienst (IND) gaat toch in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de minderjarige asielzoeker Mauro uit Oostrum in Nederland mag blij ven. Een domper voor Mauro en zijn pleegouders Anita Marijanovic en Hans Mandigers. Ook omdat de IND tot de laatste dag heeft gewacht met het indienen van het beroep. Een dag later viel de brief in de bus van de advocaat van Anita Marijanovic en Hans Mandigers. Tal van Venrayse basisscholen besteden aandacht aan de achtste editie van het Nationaal Schoolont- bijt. Het thema is Samen ontbijten geeft energie! BVV'27 blijft een zelfstandige ver eniging. Ook verhuist de Blitterswij- ckse voetbalclub niet naar het nieu- Venray. De gemeenten Horst aan de Maas en Venray en de provincie Limburg tekenen een samenwerkingsover eenkomst voor de Gebiedsontwik- keling Ooijen-Wanssum. Met de overeenkomst stellen de gemeen teraden en Provinciale staten 50,5 miljoen euro beschikbaar en rege len zij het vervolg. Samen met de 10 miljoen euro die beschikbaar is voor dijkaanleg komt de uitvoering van het gebiedsplan, dat tot stand kwam in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat, een grote stap dich terbij. John Michels is de opvolger van Gerda van Stelten, die na bijna zeven jaar vanwege gezondheids redenen stopt als fractievoorzit ter van het CDA in Venray. Michels, woonachtig in Ysselsteyn, is 42 jaar, getrouwd en vader van twee kinde ren. Sinds 2004 is hij actief binnen het CDA. Manon Bax van de Petrus' Ban- denschool is de winnaar van de Venrayse voorronde van de inter nationale Peace Poster-wedstrijd. Zeventien scholen uit de gemeente Lucas in Boxtel verzorgen op het Schouwburgplein een spectacu laire woonmodeshow tijdens het evenement Woonevent. Er worden ruim twintig creaties, gemaakt van behang en interieurstoffen, op de tien meter lange catwalk geshowd. Ben jij al donor? Dat is de vraag die in de Donorweek centraal staat. De nationale donorweek is onder deel van de campagne Nederland zegt Ja, die tot doel heeft dat meer mensen zich als orgaan- en weef seldonor in het Donorregister regi streren. De campagnebus doet ook Venray aan. Het vernieuwde centrum van Venray is officieel heropend. Na jaren van plannen bedenken en ont wikkelen en ruim en 2,5 jaar werk zaamheden is het centrum klaar. De straten zijn weer dicht, de bomen zijn geplant en de laatste kunst is geplaatst. Met de onthulling van een we sportpark van SV United. Dit wordt waarschijnlijk sportpark De Broekberg in Wanssum, dat geheel wordt gerenoveerd. De leden van BVV'27 hakken in een extra alge mene ledenvergadering de knoop door. Het gerechtshof Arnhem wijst een tussenarrest in de moordzaak Engels. Het hof wijst alle verzoe ken van de advocaat-generaal en de verdediging toe. Het onderzoek ter terechtzitting wordt op 17 februari 2011 worden hervat. Het Openbaar Ministerie (OM) en advocaat Guus Lina vroegen twee weken geleden tijdens de zogeheten regiezitting het gerechtshof Arnhem om nieuw technisch onderzoek te laten uit voeren en om getuigen te horen. De politiek vindt het belangrijk dat er snel een geschikte locatie wordt gevonden voor de bouw van een nieuw jongerencentrum. Toch stemmen de fracties tijdens de raadsvergadering niet in met het voorstel van B en W, waarin zes mogelijke locaties worden gepre senteerd en 1,5 miljoen euro is gere serveerd voor het verwezenlijken van het plan. "Het is beter om eerst over alle open eindjes duidelijkheid Venray doen mee aan de voorronde. De tweede prijs is voor Jeanne Cler- monts van De Kruudwis, terwijl Daphne Zanders van de Mariaschool derde wordt. De publieksprijs gaat naar Ilona Boom van basisschool De Hommel. De Laathof is de nieuwe naam voor de plannen voor het driehoe kige terrein tussen de Hoender straat, Eindstraat en Bontekoestraat. Inmiddels is de eigenaar van de witte huizen in de Hoenderstraat in onderhandeling met projectontwik kelaar Suyderland-Venrode over de verkoop van de huizen. Het college van B en W wil medewerking verle nen aan het initiatief. Hij kan zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen. Burgemeester Hans Gilissen zou het als een teken van saamhorigheid hebben opgevat als ook de oppositie zich in deze financieel moeilijke tijden achter de begroting 2011 had geschaard. Maar zijn wens gaat niet in vervulling in de raadzaal, waar de oppositiefrac ties PP2, inVENtief, SP en VVD na ruim vier uur debat de begroting afwijzen. "Er zitten te veel open ein den en vraagtekens in", stelt fractie voorzitter Carla Brugman van PP2. Venray voert als eerste gemeente in Noord-Limburg een collectief winkelverbod in. Ruim honderd ondernemers in het centrum nemen deel aan het project en zijn herken baar aan een sticker met een opge heven hand. Winkeldieven kunnen een winkelverbod voor de duur van een jaar krijgen in het winkelcen trum van Venray. De maatregel geldt ook voor mensen die zich schuldig maken aan vernieling, mishandeling of bedreiging. Hay Philipsen uit Horst aan de Maas is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderschei ding wordt hem tijdens het Vor- stenraadsbal opgespeld door bur gemeester Hans Gilissen van Venray. Gilissen reikt de onderscheiding uit omdat Philipsen vooral grote ver diensten heeft gehad voor de Cas- tenrayse gemeenschap en Venray. Burgemeester Gilissen reikt tij dens de jaarvergadering van de vrij willige brandweer van Venray een koninklijke onderscheiding uit aan Leo Troisfontaine en Piet Swinkels. Zij zijn beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Trois- fontaine is 35 jaar lid van de vrijwil lige brandweer en Swinkels 30 jaar. Sinterklaas bezoek Venray en wordt hartelijk welkom geheten door de kinderen en locoburge meester Patrick van der Broeck. Venray krijgt voor de derde keer een ijsbaan. Op het Schouwburg plein komt van 10 december tot 3 januari een ijspiste met een opper vlakte van 600 m2 te liggen. Dat maakt het bestuur van de Stichting Venray Events bekend. "Ik ben er apetrots op dat we het weer voor elkaar hebben gekregen", zegt secretaris Joop Goossens. De baan kan worden aangekocht met steun van de gemeente en de Rabobank. De gemeente Venray zet zich samen met de provincie Limburg in om de provinciale weg N270 (Deurneseweg-Wanssumseweg) de komende jaren sterk te verbeteren. De weg vormt een belangrijke en steeds drukkere verkeersverbin ding tussen de Regio Eindhoven- Helmond ten westen van Venray en de N271, vliegveld Weeze en de Duitse autoweg BAB 57 ten oosten daarvan. De gemeente presenteert samen met de provincie plannen om de weg aan te pakken. Duizenden postbodes protesteren in Den Haag tegen de voorgenomen bezuinigingsoperatie van TNT Post. In het kader hiervan wil het bedrijf 3100 mensen gedwongen ontslaan. De vakbonden vinden dat te veel. Ook vanuit Venray gaan bussen met stakende postbodes richting Den Haag. Na Margriet van Tulder uit Venlo staat Carla Brugman uit Blitters- wijck op de tweede plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2011. De leden stellen de defini tieve lijst vast. Brugman is momen teel fractievoorzitter in Venray van de lokale progressieve partij PP2. Daarvoor zat ze in de raad en was ze wethouder van de opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum. Het racecircuit blijft op de hui dige plek aan de Bakelsedijk in Ysselsteyn. Er waren in Noord-Lim burg zes locaties in beeld. De vijf andere vallen af omdat de gemeen ten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo geen circuit willen binnen hun grenzen. Dat meldt wethouder Patrick van der Broeck (CDA) in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Burgernet start officieel in de gemeente Venray. Burgernet is in de regio Limburg-Noord de opvolger van sms-alert, waarbij de techniek is verbeterd en de inzetmogelijkheden zijn uitgebreid. Burgernet maakt in vergelijking met sms-alert ook gebruik van spraakberichten op de mobiele en vaste telefoon en e-mail voor achtergrondinformatie. Gemeentearchivaris Paul van Meegeren neemt een set van maar liefst 64 dvd's in ontvangst met daarop archiefwerk van het voor malige St. Jozefklooster in Venray en de school in Oirlo. Het archief materiaal is door vrijwilligers van het Historisch Platform Venray in de afgelopen anderhalf jaar uitgezocht en vervolgens gedigitaliseerd. In verband met de aanhoudende vrieskou vaardigt burgemeester Hans Gilissen een noodbevel uit voor de verplichte opvang van dak en thuislozen. De politie controleert binnen de gemeente Venray of er ergens dak- en thuislozen verblijven en brengt hen naar een daarvoor ingerichte noodopvang. De eerste vakbeurs start in Eve nementenhal Venray. De tuinbouw- relatiedagen trekken drie dagen lang ongeveer 9000 mensen uit de tuinbouwwereld naar Venray. De beurs is ongeveer 9000 m2 groot. Het schaatsfestijn Venray on Ice start onder grote belangstelling met optredens van artiesten en een compleet feestteam in de Après Schetshut. Honderden schaatslief hebbers betreden de ijspiste op het Schouwburgplein. Het gemeentehuis van Venray sluit voor korte tijd. Reden voor de maatregelen is een verdacht pak- ketje dat wordt aangetroffen bij de hoofdingang. Na een kort onder zoek blijkt dat het gaat om een ongevaarlijk pakketje. De twee verdachten die vastza ten in de zaak van de twee vermiste Marokkaanse jongens uit Venray, zijn weer op vrije voeten. Ze blijven wel allebei verdachte. Een van hen wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Venrayna- ren. De ander van mogelijke betrok kenheid bij de exploitatie van de hennepkwekerij achter café 't Pater- ke, waar de twee vermiste Marok kaanse jongens Fouad Bendella en Karim Fourkour waarschijnlijk zijn vermoord. De mannen worden vermist sinds de nacht van 10 op 11 mei 2006. Zij zijn vermoedelijk betrapt toen ze hennep wilden ste len uit een loods aan de Poststraat. Bestuur en directie van de Stich ting BiblioNu moeten vanwege de verlaging van gemeentelijke subsi dies in 2011 maatregelen nemen. De vestigingen in de dorpen blijven gehandhaafd, maar de dienstver lening wordt beperkter. Ook zijn enkele functies opgeheven. Onder grote belangstelling ver richten burgemeester Hans Gilis- sen van de gemeente Venray, bur gemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer en directeur Kerkhofs van Streekimpuls Land van Cuijk de feestelijke opening van het nieuwe bijgebouw bij de Maria kapel in Holthees. Dankzij de inzet van vrijwilligers en lokale bedrijven is de nieuwbouw gerealiseerd. De gemeente Venray verhuist naar het gebouw van Gilde Oplei dingen aan de Westsingel 1. Verhuis wagens rijden af en aan en mede werkers pakken hun spullen in. Het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat wordt gerenoveerd. De kogel is eindelijk door de kerk. Het nieuwe multifunctionele sportcomplex van Meerlo en Wans- sum komt op de locatie De Broek- berg in Wanssum. De gemeenteraad stemt in met het voorstel. Maar niet zonder zijn zorgen kenbaar te maken. Vooral over het financiële plaatje. Het huidige sportcomplex krijgt een grondige opknapbeurt voor 2,2 miljoen euro. 'Ernstig teleurgesteld'. Dat is een grote meerderheid van de Venrayse fracties over de in hun ogen starre houding van het bestuur van Stich ting Primair Onderwijs Venray bij het hanteren van de 50-leerlingen- norm. Het plan van SPOV om scho len die twee jaar lang minder dan vijftig leerlingen hebben te sluiten, schiet veel politieke partijen hele maal in het verkeerde keelgat. De provincie Limburg gaat de gemeente Venray en woningcor poratie Wonen Limburg helpen bij de uitvoering van het Masterplan Brukske. De partijen tekenen in Maastricht een samenwerking- overeenkomst. De totale geraamde investering bedraagt enkele tiental len miljoenen euro's. De provincie heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd in haar begroting 2010. Het Rijk stelt ook al 1 miljoen euro beschikbaar. Na dit schooljaar valt het doek voor de basisscholen Regina Pacis in Vredepeel en De Hei in Heide. Ze sluiten na de zomervakantie van 2011 definitief de deuren. SPOVen- ray, het bestuur van twintig basis scholen, heeft daar toestemming voor gekregen van de gemeenschap pelijke medezeggenschapsraad (GMR). Beide scholen voldoen niet meer aan de eisen die het bestuur stelt en hebben minder kinderen dan het wettelijk minimum. Het Venray's Mannenkoor sluit het jubileumjaar af met twee fan tastische slotconcerten. In Schouw burg Venray wordt het publiek twee avonden getrakteerd op het feestprogramma Gröts op Limburg. Het koor neemt de toeschouwers mee in de wereld van het Limburg se muziektalent met optredens van onder andere Gé Reinders, Nancy Deusings, Martin Hurkens en de Krakau Symfoniker. 't Roojse Huus van Omroep Ven ray brengt 12.500 euro op voor de Stichting Calebas. De Venrayse stich ting Calebas ondersteunt projecten in het noorden van Ghana, waar tot 2008 de Veulense ontwikkelings werker Wiljo Fleurkens actief was. Venray krijgt een bouledrome op de locatie Parkweg/Hoopweg, het parkeerterrein van het vroegere zwembad Vlakwater. De bouledro- me gaat bestaan uit negen overdek te banen en 32 buitenbanen en kan worden gebruikt door 600 jeu-de- boulers uit Venray en omgeving. De Venrayse jeugd wil graag dat er een nieuw jongerencentrum komt. In het centrum moet ruimte zijn voor uiteenlopende activiteiten, maar zeker voor muziek van dj's en bandjes. Een plek bij sportpark De Wieën zien veel jongeren zitten. De Wieën wordt in de onlangs gehou den webenquête onder jongeren het vaakst genoemd als locatie voor het nieuwe jongerencentrum. Wethouder Patrick van der Broeck, ondernemer Harry Maes- sen en wielrenner Wout Poels zijn de drie genomineerden voor de titel Venraynaar van het Jaar. Dat wordt bekendgemaakt op Peel en Maas TV. In de uitzending op oudejaarsavond wordt de winnaar bekendgemaakt.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 7